بررسی تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 777

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF01_165

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

Abstract:

مدیران سازمان های مختلف در پی دستیابی به اهداف و فلسفه وجودی سازمان، به اهمیت عدالت در سازمان ها واقف هستند. یکی از راه های اساسی که سازمان می تواند با توسل بدان خود را به اهداف و رسالت مورد نظر برساند پی بردن به اهمیت رعایت عدالت و انصاف است. از آنجائیکه درک بیشتر تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از سوی سازمان ها آنان را قادر می سازد تا محیطی بهره ور، رضایت بخش و مبتنی بر عدالت را ایجاد نمایند، بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، 6723 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد. از این رو با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر 361 نفر انتخاب گردید که به روش نمونه گیری خوشه ای تعیین شده است. به منظور حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و متخصصان استفاده گردید و همچنین برای ارزیابی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که مقدار آن برابر پرسشنامه عدالت سازمانی 0/9128، تعهد سازمانی 0/9504 و امنیت شغلی 0/9265 می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عدالت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد و همچنین عدالت تعاملی و عدالت رویه ای نسبت به عدالت توزیعی تأثیر بالاتری بر تعهد سازمانی کارکنان دارند.

Authors

الله یار بیگی فیروزی

عضو هیئت علمی مدیریت دانشگاه پیام نور

فرانک یوسفوند

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امیر خانی، طیبه و پورعزت، علی اصغر، (1378).« تاملی بر ...
 • بافرانی، محمد جواد، (1387) . «بررسی رابطه بین امنیت شغلی ...
 • رابینز، استیفن پی، (1998). « مبانی رفتار سازمانی » ترجمه ...
 • قلی پور، آرین و پیران نژاد، علی.(1386) _ «بررسی اثرهای ...
 • یعقوبی، مریم وسکینه سقاییان نژاداصفهانی و محسن نوروزی، (1388). « ...
 • خالقی سروش، فریبا، (1376). «بررسی سیستماتیک نظام امنیت شغلی کارکنان ...
 • فرهنگی، علی اکبرو علی حسین زاده، (1388). «تعهد سازمانی یک ...
 • Allen J N , Meyer j.P .(1993). A continuanee. And ...
 • Abbeglen , j .(2004) . 21st Century Japanese management : ...
 • Ashford , S. J. Lee, C. & Bobko, P. (1989). ...
 • Bos KV .(2001). Fundamental Research by means of laboratory Experiments ...
 • Brockner , j., Grover, S., Reed, T.F..& Dewitt, R.L.(1 992) ...
 • Hellgren , j., Sverke , M. & naswall, K . ...
 • Hoseinzadeh A _ [Organaizational justice] . Tadbir 2006 190 : ...
 • Jeong - Hojeon (2009) The Impact of Organizational Justice and ...
 • Lemons M.procedural .(2001). justice promotion decision : using perce ptions ...
 • Lambert , Eric , (2003) , The impact of organaizational ...
 • Ladipo , D.& Wilkinson , f . (20 02) _ ...
 • McDowall , A . & Fletcher , C . (2004). ...
 • Mankelow , R . (Ed .) . (2002) . The ...
 • Mishra , A.K. spreitzer .G.M.(1998) Explane how _ surivors respond ...
 • Robin son , S . (1996). Trust and brea dh ...
 • Spector, G. (2001). the role of justice in organizations : ...
 • Sverke , M, & Hellgran , j _ (2002). the ...
 • Scange, T.A..(1 999) , Rethinking leader -member Exchabge ;an organizational ...
 • Yousef , D.A.(1998) . Satisfation with job security as a ...
 • نمایش کامل مراجع