شبیه سازی توزیع عرضی سرعت در رودخانه ها با استفاده مدل ریاضی شبه دو بعدی شیونو و نایت (مطالعه موردی رودخانه قره سو)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 643

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC12_026

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

Abstract:

یکی از جنبه های مهم هیدرولیک رودخانه ها، توزیع عرضی سرعت و تنش برشی مرزی آنهاست. با محاسبه ی توزیع عرضی سرعت در مقطع اصلی و دشت های سیلابی رودخانه، شرایط بهتری برای مدیریت سیلاب، پخش مواد آلاینده و انتقال رسوب معلق رودخانه فراهم خواهد شد. مدل ها ی یک بعدی به دلیل در نظر نگرفتن انتقال عرضی مومنتوم در رودخانه ها و همچنین تعیین سرعت متوسط در کل مقطع عرضی دقت لازم را نداشته و مدل های دو بعدی و سه بعدی به دلیل نیاز به شرایط مرزی و مقادیر ثابت و همچنین به دلیل پیچیدگی تئوری این مدلها و نیز پیچیدگی مراحل واسنجی کاربرد آنها محدود است.در این مقاله از یک مدل ریاضی شبه دو بعدی با مبانی ساده و واسنجی آسان جهت برآورد توزیع عرضی سرعت در رودخانه قره سو ایستگاه هیدرومتری سیاه آب در استان گلستان استفاده شده است، که نتایج حاصله بیانگر دقت مناسب مدل در تعیین توزیع عرضی سرعت می باشد.

Keywords:

Authors

جواد قلی نژاد

کارشناس ارشد مهندسی عمران آب ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، ایران.

عبدالرضا ظهیری

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

امیر احمد دهقانی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران