CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی حساسیت منطقه لشگرک نسبت به زمینلغزشهای ناشی از زلزله بااستفاده از نرمافزار CAMEL

عنوان مقاله: ارزیابی حساسیت منطقه لشگرک نسبت به زمینلغزشهای ناشی از زلزله بااستفاده از نرمافزار CAMEL
شناسه (COI) مقاله: SGSI18_202
منتشر شده در هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید باقری - دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی ارومیه ای - استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمحمود فاطمی عقدا - دانشیار گروه زمین شناسی کاربردی دانشگاه خوارزمی تهران
پرویز ضیائیان فیروزآبادی - دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

خلاصه مقاله:
به طور کلی زمینلغزشها بهخصوص زمینلغزشهای ناشی از زلزله، از جمله پدیدههایی هستند که باعث خسارات زیادی به بشر طی سالهای اخیر شدهاند. هرچند مطالعات زیادی در خصوص شناسایی و توصیف زمینلغزشها به طور عام انجام شده است، اما بررسی زمینلغزشهای ناشی از زلزله بهخصوص در ایران بسیار جوان است. در این پژوهش یکی از روشهای جدید پهنه بندی حساسیت زمینلغزشهای ناشی از زلزلهCAMELبرای پیشبینی میزان حساسیت این نوع از زمینلغزشها بهکار گرفته شده است. بدین منظور محدوده توپوگرافیکی لشگرک در شمال شرق شهر تهران بهعنوان منطقه الگو انتخاب شده است. در روش مورد استفاده، از محاسبه با واژهها Computing with words و سیستم منطق فازی استفاده شده است. ابتدا لایههای اطلاعاتی لازم شامل رطوبت، شدت زلزله، زاویه شیب، ارتفاع دامنه، عمق سطح لغزش خاکی، ناهمواری دامنه و نوع مصالح با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat ASTER GLOBAL DEM 8 و تکنیک سنجش از دور RS نقشه های توپوگرافی و زمینشناسی از منطقه مورد مطالعه جمعآوری شده است. این دادهها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS رقومی شدهاند و به وسیله از نرمافزارCAMEL میزان حساسیت زمینلغزشهای ناشی از زلزله پیشبینی گردیده و تأثیر زمینلغزشهای ناشی از زلزله بر شریانهای حیاتی موجود در محدوده مطالعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله معرف این است که، محدوده توپوگرافی لشگرک نسبت به رخداد ریزشها و لغزشهای خاکی گسسته، لغزشهای بلوکی و چرخشی سنگی و لغزشهای بلوکی و چرخشی خاکی مستعدتر میباشد و اکثر نقاط منطقه دارای بیشترین پتانسیل رخداد نسبت به زمینلغزشهای مذکور میباشند

کلمات کلیدی:
زمینلغزشهایناشی از زلزله، پهنهبندی حساسیت / CAMEL/سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS/منطق فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/391505/