سنتز و شناسایی پلیپروپیلن تولید شده با کاتالیستهای زیگلر-ناتا دارای الکتروندهندهی داخلی تترا-اتری جدید

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 790

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KBDC02_107

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

Abstract:

کشف الکتروندهندههای داخلی جدید یکی از مهمترین زمینههای تحقیقاتی در سیستمهای پلیمریزاسیون الفینها توسط کاتالیست- های زیگلر-ناتا است. افزایش الکتروندهندههای داخلی باعث بهبود فعالیت کاتالیست و فضاویژگی پلیمر میشود بنابراین ترکیب تترا-اتری 3و 1-دیمتوکسی- 2و 2-بیس)متوکسیمتیل(پروپان به عنوان الکتروندهندهی داخلی برای کاتالیستهای زیگلر-ناتا سنتز شد. سنتز ترکیب اتری توسط آزمونهای شناسایی طیفسنجی مادونقرمز 3 و رزونانس مغناطیسی هسته 2 تأیید شد. سپس ترکیب اتری سنتز شده با چهار نسبت مولی متفاوت در سنتز کاتالیستهای زیگلر-ناتا بر پایه اداکت کلریدمنیزیم مورد استفاده قرار گرفت. غلظتتیتانیوم، منیزیم و کلر در کاتالیستهای سنتز شده، اندازهگیری شد. سپس با استفاده از کاتالیستهای سنتز شده پلیمریزاسیون پروپیلن بدون استفاده از الکترون دهنده ی خارجی در حضور کوکاتالیست تریاتیلآلومینیوم و گاز هیدروژن عامل انتقال زنجیر انجام شد. فضاویژگی پلیپروپیلن با استفاده از تست اورتو زایلن، دمای ذوب و آنتالپی ذوب و بلورینگی توسط آزمون کالریمتری روبشی تفاضلی 1 و شاخص جریان مذاب 4 اندازهگیری شد.

Authors

سیدحیدر میرجهانمردی

خوزستان، ماهشهر، ناحیه صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر

رویا زاهدی

تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران

فرامرز افشارطارمی

تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران

مهدی نکومنش حقیقی

تهران، آزاد راه تهران-کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران