بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در بازه زمانی 20 ساله

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 924

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GPS-4-14_009

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1394

Abstract:

مرزهای رودخانه ای، یکی از انواع مرزهای بین المللی است که به خاطر تغییرات مورفولووژیکی بسترو انحرافات کانال آنها، همواره مشکلات و تنش هایی را در تعیین حدود مرز کشورهای فیمابین بهوجود می آورد. در این پژوهش، مورفولووژی رودخانه مرزی اترک در بازهای به طول تقریبی 150کیلومتر از محل اتصال شاخه ی سومبار تا دریای خزر بررسی شده است. با استفاده از تصاویر ماهوارهای TM و ETM سال های 1994، 1999 و 2013 بستر رودخانه اتر در سه بازه ی زمانی با استفاده از تحلیل های سنجش از دوری نرم افزار ENVI استخراج شود. سپس پارامترهای هندسی مانند طول رودخانه، طول موج، ضریب خمیدگی، زاویه ی مرکزی برای بررسی تغییرات با روش برازش دایره هایمماس بر قوس رودخانه در محیط نرم افزاری Auto Cad انجام شد و مقایسه ی تغییرات مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه ی پارامترهای هندسی قوس های پیچانرودی و میل و جهت آنها، از تغییرات دربعضی قوس ها و در نتیجه ی تغییر مورفولوژی و ناپایداری کانال رودخانه حکایت می کند. در اطرافروستاهای ترشکلی و داشلی برون، مسیر رودخانه در هر سه دوره تغییر کرده، به طوری که در اطرافروستای ترشکلی، تغییرات به نفع ترکمنستان و در روستای داشلی برون به نفع ایران بوده است. اینتغییرات به دلیل وجود سازندهای فرسایش پذیر بستر و کناره های رودخانه بوده است. در نتیجهمشخص می گردد که بستر و کانال رودخانه ی اتر در حال تغییر بوده و عوامل این تغییرات با نوعسازندهای زمین شناسی، فرسایش پذیر بودن سازندهای کنار بستر رودخانه، افزایش بار رسوبی بستر،تغییرات دبی جریان آب، عوامل انسانی و در نهایت فرسایش کناری رودخانه ارتباط دارد.

Authors

سیامک شرفی

دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران و مدرس گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان- نویسنده مسئول

ابوالفضل شامی

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

مجتبی یمانی

استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران