توسعه علمی و فناوری در زمینه علوم مهندسی در ایران و مقایسه آن با چند کشور جهان

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 623

This Paper With 38 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-8-31_003

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

تاکید اصلی سیاستگذاری علم و فناوری برسه محور خلق دانش انتشار دانش و بهره برداری ازدانش است اگربه سمت و سوی ارتقای علم و فناوری توجه شود بی شک راه تولیدات فناوری ازمسیر تولیدات علمی می گذرد علم نیز با تولیدات علمی و به کارگیری فناوریهای جدید متحول میشود و ضروری است که دراین خصوص چگونگی رشد و وسعه این دومتناوبا بررسی و ارزیابی شود برای هرکشوری ارزیابی توسعه علم و فناوری درابعادمختلف یکی ازوظایف عمده سازمان ها و نهادهای سیاستگذار است که میتواند به روشهای مختلفی ازجمله مطالعات تطبیقی انجام شود بررسی تطبیقی تجارب سایر کشورها به خصوص کشورهایی که طی سه دهه گذشته شرایط مشابهی با کشور ما داشته اند میتواند موقعیت کشور را ازنظر شاخص های اصلی تولید علم و فناوری تعیین کند و راه را برای هرگونه سیاستگذاری و برنامه ریزی اینده هموار سازد دراین مقاله تلاش شده است تا ضمن مطالعه شاخصهای اصلی تولید علم و فناوری درجهان مقایسه تطبیقی ازنظر تولیدات علمی درهریک اززمینه های علوم مهندسی با کشور کره جنوبی که درشروع شرایط نسبتا یکسانی با کشورما داشته است صورت گیرد روند تولیدات علمی و ثبت اختراعات درسالهای 1981 تا 2004 برای هردوکشور هم برای هریک ازرشته های مهندسی و هم بصورت کلی برای علوم مهندسی مشخص و مقایسه شده است درادامه تولیدات علمی ایران درسالهای 1981 تا 2003 با چند کشور دیگر منطقه باتاکید برعلوم مهندسی مقایسه و رشد تعداد محققان نیز ارزیابی شده است

Keywords:

تولید علم , ارزیابی , مطالعه تطبیقی و سیاستگذاری علمی

Authors

محمود یعقوبی

دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

سعید سهراب پور

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا اسلامی

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد مهدی غفاری

گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ج.ا.ا