استفاده از یک روش دقیق فرم بسته برای بررسی ارتعاشات آزاد ورقهای ضخیم ایزوتروپیک چندلایه

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 442

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-5-1_005

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1394

Abstract:

در این مقاله یک حل دقیق فرم بسته برای ارتعاشات آزاد خارج صفحهای ورقهای ضخیم مستطیلی همگن و ایزوتروپیک چندلایه با شرایط مرزی مفصل ساده بر مبنای تئوری الاستیسیته سهبعدی خطی ارائه شده است. از تعدادی میدان جابهجاییبرای حل معادلات استفاده شده است. میدانهای جابهجایی درنظر گرفته شده طوری میباشند که شرایط مرزی مفصل ساده را بر روی پایههای ورق برقرار می کنند. در ادامه حل، با جایگذاری میدانهای جابهجایی فرض شده در معادلات الاستیسیته سهبعدیحرکت و سادهسازی نتایج تعدادی معادله دیفرانسیل معمولی به دست میآید. با حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل بهدست آمده و برقراری شرایط مرزی بر روی صفحات بالا و پایین ورق و صفحات بین لایهها فرکانسهای طبیعی مربوط به مدهای خارج صفحه- ای بهدست میآیند. برای بررسی صحت، دقت و توانایی روش حاضر تعدادی نتیجه عددی برای ورقهای مربعی و مستطیلی تک- لایه و دولایه ارائه شده است که با نتایج موجود در مقالات و نتایج بهدست آمده از حل سهبعدی اجزاء محدود مقایسه شدهاند

Keywords:

حل دقیق فرم بسته , تئوری الاستیسیته سهبعدی خطی , فرکانس طبیعی , مدهای خارج صفحهای

Authors

حمزه صالحی پور

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

روح اله حسینی

دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران