CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی معیارهای سرزندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید اندیشه)

عنوان مقاله: ارزیابی معیارهای سرزندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید اندیشه)
شناسه (COI) مقاله: ICOHACC01_111
منتشر شده در کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

رامین روحانی - دانش اموخته کارشناسی ارشد شهرسازی
علی مردانی مهراباد - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

خلاصه مقاله:
امروزه تأمین نشاط و سرزندگی شهری به یکی از دغدغه های اصلی نظام های مدیریت شهری به ویژه درکشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. هدف ازپژوهش حاضر بررسی میزان سرزندگی محیط های شهری با تأکید بر شهر جدید اندیشه و معیارهای مرتبط با آن می باشد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل چند متغیره و رگرسیون لجستیک، با مشخص شدن وزن شاخصها و ارزش عددی آنها در سرزندگی محیط، میزان سرزندگی مرکز شهر جدید اندیشه مشخص و آزمون فرضیه انجام می شود. در نهایت با استفاده از مدل SWOT به تحلیل و ارائه استراتژی هایی در این زمینه پرداخته می شود. روش مطالعه به صورت میدانی و استفاده از پرسشنامه در سطح شهر جدید اندیشه انتخاب و به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. در این ارتباط 973 پرسشنامه در فازهای 1 و 2 و 3 بین ساکنان توزیع شده است. این پرسشنامه در سه سطح کالبدی، ذهنی و اجتماعی تنظیم شده است. تجزیه و تحلیل معیارهای سرزندگی در سطح شهر جدید اندیشه، نشان می دهد که میزان سرزندگی در محدوده مورد مطالعه از سطح متوسط رو به ضعیف برخوردار است و با توجه به اینکه میزان تأثیر جنبه های اجتماعی و ادراکی منظر شهری در تغییرات سرزندگی محدوده مطالعاتی همزمان با ویژگی های کالبدی منظر شهری ارزیابی شد، می توان چنین نتیجه گرفت که یکی از شروط لازم برای محیطی سرزنده، تنوع کالبدی مناسب در ارتباط با عوامل اجتماعی و ذهنی درمنظر شهری است. آنچه باعث پایداری سرزندگی می شود، تداوم حضور و فعالیت های انسان در فضای شهری است.

کلمات کلیدی:
سرزندگی ، شهر جدید اندیشه ، شهرهای جدید ، SWOT

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/409598/