بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده از سوی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 855

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMNGCONF01_185

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

Abstract:

با توجه به اینکه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در نیروی انسانی هر سازمانی می باشد بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده در سازمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان تهران میباشد. دوره زمانی این تحقیق سال 4931 در نظر گرفته می شود. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیماشی می باشد. عدالت سازمانی در این تحقیق به وسیله پرسشنامه عدالت سازمانی که نوسط نیهوف و مورمن تهیه شده و شامل 02 سوأل است سنجیده می شود، همچنینرفتار شهروندی سازمانی به وسیله پرسشنامه ای که توسط پادساکف و همکارانش و نت میر و همکارانش طراحی شده است و شامل 01 گویه است، سنجیده خواهد شد. روش های آماری مورد استفاده در اینتحقیق آزمون کولموگروف - اسمیرنف و ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران است که تعداد آنها 4022 نفر می باشد. که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 034 نفر انتخاب شد. همانطور که ملاحظه شد متغیر مستقل این تحقیق توانست بخشی از تغییرات متغیر وابسته رفتار شهروندی نیروی انسانی را بیش بینی کند.

Authors

رامین خوش چهره محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، گروه مدیریت صنعتی ، واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج ، ایران

زهره موسوی کاشی

استاد راهنما ، استادیار، گروه مدیریت صنعتی ، واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج ، ایران

ماهرخ مختاران

استاد مشاور ، استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بهلولی زیناب، نادر؛ علوی متین، یعقوب؛ درخشان مهربانی، عادل؛ 1389، ...
 • بررسی اثرگذاری ابعاد عدالت سازمانی برکارآفرینی سازمانی [مقاله کنفرانسی]
 • سکاران، اوما، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و ...
 • سید جوادین، سید رضا ؛فراحی محمد مهدی طاهری عطار، غزاله ...
 • بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان [مقاله کنفرانسی]
 • سید نقوی، میرعلی و جعفری فارسانی، جواد، (1389)، رابطه بین ...
 • طبرسا غلامعلی، اسمعیلی گیوی محمد رضا، اسمعیلی گیوی حمید رضا. ...
 • طبرسا، غلامعلی، رامین مهر، حمید؛ 1389، ارائه مدل رفتار شهروندی ...
 • رابینز. استیفن و جاج. تیموتی، (1389)، رفتار سازمانی، (مهدی زارع)، ...
 • زارعی متین، حسن و احمدی، فریدون، (1388)، نقش دانشگاه در ...
 • _ Cropanzano, R. and Ambrose, R. (2001), " Procedural justice ...
 • Csi kszentmihalyi, M. (1999). 16 Implications of a Systems Perspective ...
 • Cropanzano, R. and Folger, R. (1991)." Procedural justice and work ...
 • C ohen-Charash, & Spector, P. E. (2001). The role of ...
 • Cropanzano, R., Byrne, Z. S., Bobocel, D. R., & Rupp, ...
 • Greenberg. (1993), "The social side of fairness: interpersonal and informational ...
 • HamidReza Molaeifar1*, 2013, Aliakbar Aghaei2, Parviz Saeidi, An Investigation Relationship ...
 • Muraven, M., Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1998). ...
 • Nabatchi, Tina _ Bingham, Lisa Blomgren _ H, david. (2007). ...
 • Robbins, S. P., & Langton, N. (2007). Organizational behaviour: Concepts, ...
 • Skarlicki, D. P. and Folger, R .(1997), " Retaliation in ...
 • Salih Yesil, selcuk Ferit Dereli, 2013 _ An empirical investigation ...
 • Yaser Mansour Almansour and 2Mohd Sobri Minai, The Relationship Between ...
 • Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & ...
 • LaMastro, V. (2010, March). Commitment And Perceived Organizational Support. In ...
 • نمایش کامل مراجع