اثربخشی امیددرمانی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر پایه دوم کارودانش شهرستان بهارستان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 510

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-13-2_001

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی امیددرمانی بر انگیزش پیشرفت در دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع کارودانش شهرستان بهارستان بود. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پی ش آزمون پس آزمون و جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزانکارودانش شهرستان بهارستان بود. از میان مدارس پسرانه پایه دوم رشتهکارودانش شهرستان بهارستان از طریق نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای یک مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنام ه انگیزش پیشرفت ACMT باهارگاو، 1994 30 نفر که نمر ه پایینی در این آزمون گرفتند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. امیددرمانی به مدت 10 جلسه در مورد گروهآزمایش اجرا شد. گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید . تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود داردP<0/01 یافته ها نشان داد که امیددرمانی میزان انگیزش پیشرفت را افزایش داده است

Authors

صادق باران اولادی

دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

احمد اعتمادی

دانشگاه علامه طباطبایی

ابوالفضل کرمی

دانشگاه علامه طباطبایی