تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی برخودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 918

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-15-2_001

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

Abstract:

هدف از این پژوهش، تعیین اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی برخودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان براساس الگوی معادلات ساختاری بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه 128581 نفر سالمندانشهر اصفهان در سال 1392 بود که حداقل 60 سال داشتند. از این جامعه 100 نفر ( 44 زن و 56 مرد)، با روش نمونه گیری تصادفیچندمرحله ای از 8 نقطه شهر اصفهان انتخاب شدند . داده های ،( پژوهش به کمک پرسشنامه های خودشکوفایی (مزلو، 1977 شاخص رضایت از زندگی سالمندانLSI) نوگارتن و هوایرست، 1998 )، هوش معنوی (کینگ، 2008 ) و هوش اخلاقی (لنیک و کیل، 2005 ) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماریSPSS-19 انجام گرفت . ضرایب آلفا و نیز برازش الگوی پیشنهادی با داده ها رضایت بخش بودند

Authors

زهرا امامی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا صفهان (خوراسگان)

حسین مولوی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

مهرداد کلانتری

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان