اثربخشی مداخله های زودهنگام آموزشی برفهم عدد در کودکان پیش دبستانی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 565

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-15-2_008

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخل ه های زودهنگام آموزشی بر فهم عدد کودکان پیش دبستانی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود . جامعه آماری پژوهش، کودکان ناتوان در ریاضی شهر اصفهاندر سال تحص یلی 91 1390 بودند . برای اجرای این پژوهش، 30 کودک پسر که از نظر فهم عدد ضع یف بودند، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و با روشتصادفی در دو گروه آزما یش و گواه ( 15 نفری ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش شامل آزمون فهم عدد (جردن، 2008 ) و مقیاس ( هوش کودکان پیش از دبستان وکسلر (رضویه و شهیم، 1371بود. مداخله آزمایشی (مداخله های زودهنگام آموزشی مبتنی بر آموزش مستقیم) ب ر روی گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید . پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد . نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله های زودهنگام آموزشی بر فهم عدد این کودکان مؤثر بوده است P<0/001

Authors

مهناز جدیدی فیقان

کارشناس ارشد روا نشناسی دانشگاه اصفهان

سالار فرامرزی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

احمد عابدی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

سمیه جمالی

دانشجوی دکتری روا نشناسی دانشگاه الزهرا