رابطه تعارض کار خانواده با عدالت سازمانی،تعهد سازمانی و سرزندگی، با توجه به نقش برنامه کاری اقماری و غیراقماری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 659

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-15-2_011

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی رابط ه تعارض کار خانواده، بامتغیرهای سازمانی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی از یک سو، و بهزیستی روانی شامل سرزندگی از سوی دیگر، در کارکنان اقماری و غیراقماری و مقایسه این دو گروه بود . جامع ه آماری،کارکنان رسمی شرکت گاز در سال 1389 بودند که از میان آنها 150 نفر به شیو ه تصادفی طبقه ای از دو گروه اقماری و غیراقماری انتخاب شدند ( 75 نفر از کارکنان گروه اقماری و 75نفر از گروه غیراقماری). شرکت کنندگان پرسشنامه های تعارض کار خانواده (نت میر و همکاران، 1996 )، سرزندگی (رایان و فردریک، 1997 )، عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993 ) و تعهد سازمانی (بالفور و وکسلر، 1996 ) را تکمیل کردند

Authors

حمیدرضا عریضی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

شبنم جوانمرد

کارشناس ارشد روا نشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه اصفهان

ابوالقاسم نوری

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان