تحلیل مکانی پارامترهای مهم زیست محیطی با استفاده از سامانه های جغرافیایی برای دشت رسوبی خوزستان شمال غرب منطقه خلیج فارس

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,092

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE04_082

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384

Abstract:

مدلهای تحلیلی زمین آماری برای مطالعه پارامترهای زیست محیطی در مناطق وسیع کاربرد مناسبی در سالهای اخیر پیدا کرده اند. در تحقیق حاضر که در دشت رسوبی خوزستان با دود 3 میلیون هکتار وسعت در شمال غرب خلیج فارس انجام گردیده ارزیابی مدلهای زمین آماری در بررسی تغییرات خصوصیات فیریکی و شیمیایی مهم خاک مورد بررسی قرار گرفت. در این جا از خاک سطحی در بیش از 130 مکان نمونه برداری گردید و بر روی این نمونه ها ویژگی های هم شامل وزن مخصوص ظاهری درصد ذرات رس اسیدیته عصاره اشباع شوری عصاره اشباع درصد کربن آلی نیتروژن کل و مجموع کاتیونها و مجموع آنیونها در آزمایشگاه اندازه گیری شدند تغییرات مکانی این داده ها که ابتدا با محاسبه و برازش نیم متغیرها و انتخاب نیم متغیر نماهای مناسب و سپس انتخاب مدل تحلیلی لازم که در اینجا مدل کریجینگ بود نقشه های تغییرات مکانی داده های مذکور در محیط Arc GIS ترسیم گردیدند. این نقشه ها به خوبی تغییرات پارامترهای مهم مورد مطالعه را در این منطقه وسیع به تصویر کشیده که کمک مهمی به پیش بینی و تحلیل واکنش های زیست محیطی خاک نسبت به عوامل آلاینده به محققین این رشته می کند.

Keywords:

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک , نیم متغیرنما , مدل های زمین آماری , دشت خوزستان , خلیج فارس

Authors

امیرحسین چرخابی

استادیار پژوهشی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

محمدحسین مهدیان

استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مجید تنها

مرکز تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری

مهناز لامعی

مرکز تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری