بررسی افزایش برداشت میکروبی نفت

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 556

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCTCC04_150

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

Abstract:

با توجه به به قدمت تولید چاه های نفتی در سال های اخیر مخازن نفتی دچار افت شدید فشار شده اند . روش های متعدد ازدیاد برداشت که به صورت تثبیت فشار مخزن و بهبود روند افزایش بازیافت نفت از مخزن صورت میگیرد و هر روزه به سمت پیشرفت و توسعه میباشد و هدف از این مقاله برسی یک نوع از روش های ثالثیه ازدیاد برداشت میباشد که به آن ازدیاد برداشت میکروبی گفته میشود. به همین منظور در این پژوهش با توجه به نوع باکتری ها ، شرایط مخازن وتاریخچه خو و مفید ازدیاد برداشت میکروبی نفت به بررسی پارامتر هایی همچون باکتری های مورد استفاده ، خوراک مورد استفاده ، تولید بیوسورفکتنت ها ،مزایا و محدودیت های این روش پرداخته شده است.

Authors

علیرضا پیروی

گروه مهندسی شیمی ، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قوچان ، ایران

مرتضی ظریفیان

گروه مهندسی شیمی ، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قوچان ، ایران

هادی احمری

گروه مهندسی شیمی ، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قوچان ، ایران