بررسی تاثیر رشد فن آوری اطلاعات بر راهبرد اشتغال زایی کشورها

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,424

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCEE08_147

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1386

Abstract:

سیر تحولات جهانی نظیر تغییرات چشمگیر در گستره جمعیتی، استقبال از مهاجرت، زایش فناوریهای جدید و ظهور دیدگاههای نوین در مدیریت سازمانی افقهای تازه ای را فراروی برنامه ریزان امور اشتغال قرار داده است از سوی دیگر فناوری اطلاعات نیز موجب تولید موقعیتهای جدید شغلی و نیز زمینه ساز تغییراتی بنیادین در بسیاری از مشاغل دیگر بوده است جهانی شدن، تسهیل روند تعامل و ارتباطات و تغییرات اقتصادی موجب پیدایش بازار کار تازه ای شده است که نیاز نیروی کار آن مهارت و آموزشهای جدید است . چشم انداز سالهای آینده آشکار میسازد که اجزای فناوری اطلاعات از هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد شد و اثرگذاری آن بر وضعیت اشتغال و ارتباط بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نمایان تر خواهد شد . این مقاله که با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر اشتغال تهیه شده است می کوشد ، ابتدا به اهمیت اشتغال زایی و وظایف و محدودیت دولتها در برنامه ریزی اشتغال اشاره کند و سپس چالشهای جهانی تاثیرگذار بر مقوله اشتغال، از قبیل تغییرات جمعیتی، تغییر در نیازهای جامعه، مهاجرت، تحول در فناوری اطلاعات و ظهور فناوریهای نو، تسهیل در ارتباطات، پدیده جهانی شدن و ظهور مشاغل جدید را مورد بررسی قرار دهد . در ادامه نمونه هایی از مشاغل نوظهور معرفی خواهد شد که از رهگذر ظهور و توسعه فناوری اطلاعات ایجاد شده اند . درنهایت نیز ، چشم انداز وضعیت پنج شغل نمونه در سال 2010 موردبررسی قرار خواهد گرفت و مقاله با ارائه چند راهکار پیشنهادی ، خاتمه می یابد

Keywords:

فن آوری اطلاعات , اشتغال زایی , تاثیرات فن آوری , توسعه فن آوری های نوین , سیاست های اشتغال زایی

Authors

منصوره شهرکی مقدم

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

علی رضا فخررحیمی

دانشجوی مهندسی برق دانشکده مهندسی شهید نیکبخت