مشخصه های توربین بانکی

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,542

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

361_8016468726

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1384

Abstract:

ویژگیهای ممتاز توربین بانکی برای کاربرد در نیروگاههای آبی کوچک، از جمله پوشش محدودة بالنسبه وسیعی ازارتفاع ریزشها و دبی ها، پایین بودن قیمت و سهولت نگهداری از یک طرف و فقدان سابقة مطالعاتی کافی از طرف دیگر، ضرورت توسعة تحقیقات تجربی روی این توربین را ایجاب می نماید. این توربین علیرغم تاریخچه طولانی خود کمتر مورد پژوهش قرارگرفته و مبانی تئوریک آن از زمان انتشار مقالات دکتر بانکی، تقریبًا دست نخورده باقی مانده است . در مطالعات تجربیِ انجام شده نیز غالبًا به تعیین مشخصات نقطة حداکثر راندمان اکتفا شده و به طور کلی تاکنون در زمینة رفتار مشخصه های توربین کار نشده است.در این مقاله با اتکا به فرضیات مناسبی برای جریان در فضای میانی چرخ توربین بانکی، مدل ساده شده ای از آن معرفی شده و با استفا ده از صورت متداول معادله اولر مبتنی بر فرض توزیع یکنواخت سرعت در مقاطع ورودی و خروجی، رفتار مشخصة ارتفاع اولری توربین به دست آمده است . سپس بیلان انرژی در توربین بر مبنای موقعیت تلفات در آن تدوین شده و برای هر یک از تلفات مدل ریاضی مناسبی ارائه شده است . با برآورد تلفات، رفتار مشخصه ارتفاع خالص توربین به دست آمده است . نتایج آزمایشهای انجام شده روی مدلهای نیمه صنعتی درستی مشخص هها و فرضیات تئوریک را گواهی مینماید.تئوری عملکرد توربین بانکی که به تائید شواهد تجربی رسیده است م ی تواند راهگشای تکامل طراحی و توسعة کاربرد آن باشد

Keywords:

توربین بانکی , توربین میشل بانکی , توربین کراس فلو

Authors

غفار جهانگیری

دانشکده فنی دانشگاه تهران