طراحی سیستم خبره جهت پیشبینی رفتار مشتری برمبنای بخشبندی مشتریان مطالعه موردی : شرکت صنایع چوب و فلز تولیکا

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 643

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGTOOLS01_413

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

Abstract:

در دهههای اخیر به دلیل رقابتیتر شدن فضای کسبوکار، سازمانها برای بقای حیات خود از محصول محوری به مشتری محوری روی آوردهاند. بهبود روابط با مشتری میتواند به شناخت بیشتر رفتارهای آتی وی کمک کند. اولین گام جهت کسب اطلاعات از عملکرد مشتری، تهیه پروفایل مشتریان میباشد. لذا تحلیل هرچه دقیقتر اطلاعات حاصل از پروفایل مشتریان و سیستم پشتیبانی که بتواند نیازهای مشتریان را به صورت صحیح تشخیص دهد، امری ضروریست. در این مقالهسیستم خبره ای طراحی شده که بر مبنای بخشبندی مشتریان سازمان، به پیشبینی رفتار آتی آنها میپردازد. این فرآیند در دو مرحله صورت میپذیرد. در مرحله اول، براساس معیارهای غیر رفتاری مشتری، از الگوریتم سلسله مراتبی جهت خوشهبندی مشتریان استفاده شده است. در مرحله دوم، با استفاده از الگوریتم شبکههای عصبی مصنوعی و کلاسهبندیخوشهها، به طراحی موتور استنتاج سیستم خبره پرداختهایم. سیستم طراحی شده برروی پایگاه داده مشتریان شرکت صنایع چوب اجرا گردید . نتایج بیانگر صحت و دقت 3838 % سیستم میباشند

Authors

بهناز توحیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

علی حائریان اردکانی

استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

حمیدرضا کوشا

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد ایران