شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 583

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMAS01_375

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

Abstract:

به موازات پویاتر شدن محیط کسب و کار و افزایش عدم اطمینان محیطی، برنامه ریزی استراتژیک نیز در سازمان ها با استقبال بیشتری مواجه شده است سازمانها از طریق برنامه ریزی استراتژیک می توانند تلاطم محیطی را پیش بینی کرده ومنابع سازمان را بر آن اساس تخصیص دهند. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت اجرای برنامهریزی برای جلوگیری از اتلاف زمان، سرمایه و انرژی در پیاده سازی یک برنامه استراتژیک هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. در این راستا پنج متغیر به عنوان عوامل موثر بر موفقیت برنامهریزی استراتژیک در قالب فرضیات تحقیق در نطر گرفته شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران،مشاوران و کارشناسان مرتبط با موضوع برنامه ریزی استراتژیک در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه در سال 92-94 تشکیل میدهند، همچنین از روش نمونهگیری تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه استفاده کردیم که پس ازمحاسبات لازم مقدار حجم نمونه عدد 100 به دست آمد. ابزار اصلی گردآوری دادهها برای تحقیق حاضر استفاده از پرسشنامه میباشد. مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه عدد0/867 را نشان میدهد که نشان از تایید پایایی پرسشنامه است. همچنین نتایج آزمونKMO- بارتلت به منظور کفایت و تناسب دادهها از تناسب مطلوب دادهها خبر میدهد. درگام بعدی برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از جامعه آماری، از روش معادلات ساختاریSEMو نرمافزارAMOS بهره گرفتیم. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل مسیر نشان داد که هر پنج فرضیه تحقیق مورد تایید هستند. بعبارتی تاثیر عوامل : مشارکت مدیران ارشد در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، مشارکت گروهی کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، وجود پایگاه دادهها و سیستمهای اطلاعات مدیریت مناسب، فرهنگ سازمانی، آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامهریزیاستراتژیک بر موفقیت برنامه ریزی معنادار شناخته شدند

Authors

الهام فرهادی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای کرمانشاه

فرشید نمامیان

عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آکر، دیوید (1386). مدیریت استراتژیک بازار. ترجمه علی اکبر فرهنگی، ...
 • امیرخانی، امیرحسین. شهبازی، مهدی _ بهمنی چوبستی، اکبری (1390). شناسایی ...
 • آقازاده، هاشم (1382)، مطالعه تطبیقی مدل های برنامه ریزی استراتژیک ...
 • باقری نژاد، جعفر (1389). برنامه ریزی راهبردی در موسسات آموزش ...
 • برایسون، جان. ام (1383) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان ...
 • حسینی، سید یعقوب. یوسفی ده بیدی، شهلا. اسکندری، آتوسا. (1391). ...
 • حاکی، محمدرضا (1385). ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمانی در ...
 • محمدی، عبدالرضا. حسن زاده، حسن (1387). برنامه ریزی راهبردی و ...
 • مبینی دهکردی، علی. سلیمان‌پور خویی، مجید (1388) _ درآمدی بر ...
 • Amberg M., Fischl F., (2005). Background of critical Success factor ...
 • Al-kandi, Ebrahim. Austay, memet. Dixon, Robert (2013). factors influencing the ...
 • Brouno A, . and Lidecker J., (1984). Identifying and Using ...
 • Hensey, Melleville (1991). Essential Success Factor for Strategic Planning. Jornal ...
 • Hensey, Melleville (1991). Essential Success Factor for Strategic Planning. Jornal ...
 • Johnson, Rick. (2007). Strategic planning key Success factors and how ...