ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازن

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 673

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HBR-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

Abstract:

مقدمه: ارزیابی عملکرد، فرآیندی است برای بررسی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سازمان و با اهداف ارزیابی کارایی، رضایت مندی مشتریان و سنجش اثربخشی سازمان صورت می گیرد. کارت امتیازی متوازن ابزاری نوین است که میان اهداف استراتژیک و معیارها ارتباط برقرار نموده و شامل مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد شامل عملکرد مالی، ارتباطات با مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است. کارت اعتباری متوازن نه تنها یک روش اندازه گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است، بلکه یک سیستم مدیریت با رویکرد جدید مدیریت استراتژیک می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش مقطعی انجام شده است. محیط پژوهش کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرامن بود. جامعه مورد مطالعه را کارکنان کتابخانه ها و دانشجویان دانشکده ها تشکیل دادند. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ (ضریب پایایی درونی پرسشنامه 0/91) تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و محاسبه میانگین امتیازات بر مبنای 5 و انجام آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و تی تست با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، میانگین و انحراف معیار ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشکده ای در محور منابع و زیر ساخت ها 0/59±3/21 ، در محور استفاده از خدمات 0/63±3/61 در محور اثر 0/53±3/45 و در محور توسعه و ظرفیت ها 0/90±2/95 محاسبه شد. بر اساس یافته ها ارزیابی عملکرد بر اساس مدل امتیازی متوازن در حد متوسط ارزیابی گردید. بحث و نتیجه گیری: مدل امتیازی متوازن ابزاری مفید برای ارتقای عملکرد کتابخانه های دانشگاهی است. این مدل از طریق همسوسازی میان استراتژی ها با عملکرد می توان تأثیر زیادی ر ارتقای عملکرد کتابخانه ها بگذارد.

Authors

صدیقه زابلی

کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

عادل سلیمانی نژاد

استادیار، گروه کتابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

روح الله زابلی

استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران- نویسنده مسئول