بررسی تاثیر آموزش بر اطلاعات فنی و عملکرد آبداران در گندزدایی آب: مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ابرکوه

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 859

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-1-3_001

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

Abstract:

مقدمه: محیط روستایی در ایران به دلیل ویژگی های متمایز اکولوژیکی از ساختارهای متنوعی برخوردار است. پراکندگیروستاها از نظر توزیع غیر همگون جغرافیایی و فاصله مکانی واحدهای مسکونی، تأمین- توزیع و پایش کیفیت آب در روستاها را با مشکل روبرو کرده است. در این بین استفاده از نیرویی مجرب با اطلاعات کافی جهت پایش کیفی آب میتواند بسیاری از چالش های پیش رو که سبب کاهش کیفیت آب می گردد را کنترل کند.روش کار: جهت بررسی اثر آموزش بر اطلاعات فنی وعملکرد آبداران شهرستان ابرکوه، کلیه آبداران این منطقه (16 نفر)مورد مطالعه قرار گرفتند. آگاهی آبداران با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته اندازه گیری و عملکرد آنان نیز به صورتنسبت با درصد آزمایشاتی که در آن کلر مطلوب توسط آبدار گزارش گردیده تعیین شد. پس از ورود داده ها به نرم افزارSPSS22 ، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل آنالیز واریانس اندازه های تکراری و آزمون تی زوجی استفاده شد.نتایج: آبداران در رده سنی 28 تا 49 سال و میانگین سنی آنها (7)±37سال بوده است، میانگین نمره آگاهی آبداران در زمینه اهمیت و نحوه کلرزنی قبل از آموزش 7/5 بوده و بعد از آموزش به 11/56 افزایش یافته است که از نظر آماری دارای اختلاف معنی دار است. همچنین عملکرد آبداران بعد از آموزش به میزان 5% بهبود یافته که این میزان نیز از نظر آماری معنی دار است ، اما آموزش بر عملکرد افراد در سطوح مختلف تحصیلی و سنی اثر گذار نیست.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مثبت مداخله انجام شده، چنانچه طرح به عنوان یک مداخله مستمر در کلیه مراکزبهداشت انجام شود می تواند در بهبود کیفی آب شبکه های روستایی شهرستان مؤثر باشد.

Authors

رضا علی فلاح زاده

دانشجوی دکتری بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

محمدتقی قانعیان

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

الهام مدرسه

دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران

محمود تقوی

دانشجوی دکتری بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران