سبک شناسی گفته های داستانی در رمان الصبار سحر خلیفه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 835

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

گفته های داستانی» ابزار بیان سخنان و اندیشهها و بستری مناسب برای پیشبرد حوادث داستان است« که بخش گستردهٔ هر داستان را تشکیل میدهد: «راویت گر» باید به گونه ای آنها را در داستان بازنمایی کند که خواننده عمیقاً با داستان آشنا شود؛ از این رو سبکشناسی بازنمایی گفته های داستانی برای درک بهتر داستان ضروری می نماید. شیوه های بازنمایی گفتههای داستانی که از رابطهٔ راویت گر با شخصیتهای داستانی به دست میآید، به پنج گونهٔ مستقیم، غیر مستقیم، مستقیم آزاد، غیرمستقیم آزاد و گزارش روایتی تقسیم می شود. مقالهٔ پیش رو، به شیوهٔ توصیفی - تحلیلی و ضمن ارائهٔ جامعهٔ کامل آماری از گفته های داستانی، به تحلیل رمان الصبار (۱۹۷۹) میپردازد. یافته ها، نشان میدهد که شیوههای بازنمایی کنفتهٔ فع مستقیم، گزارشی روایتی و کشته مستقیم آزال، به ترتیب بیشترین بسامد کاربرد را در رمان دارند؛ روایتگر، با استفاده از شیوه های گفتهٔ مستقیم و مستقیم آزاد به شخصیتها اجازه داده تا به طور مستقیم با خوانندگان ارتباط برقرار کرده و آنها را با دغدغه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود آشنا نمایند: گاهی نیز خود زمام حوادث داستان را به دست گرفته و با شیوهٔ گزارشی روایتی، حوادث داستان را به پیش می برد. هدف از پژوهشی حاضر، بررسی شیوههای بازنمایی سخنان در رمان الصبار و تعیین بسامد کاربرد هریک از شیوه ها می باشد.

Keywords:

Authors

نعیمه پراندوجی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

کبری روشنفکر

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

خلیل پروینی

دانشیار زبان و ادبیات عربی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

فرامرز میرزایی

استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران