تحلیل کمانش پوسته های کامپوزیتی مخروطی ناقص تحت اثر فشار محوری با استفاده از روش نوار محدود

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 886

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFCA01_024

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

در سالهای اخیر استفاده از مواد کامپوزیتی رشد چشمگیری داشته است و پوسته مخروطی یکی از اجزای سازهای رایج در ساخت هواپیما، موشک، بوستر، فضاپیما و غیره میباشد. در این پژوهش کمانش پوسته های کامپوزیتی مخروطی ناقص تحت اثر فشار محوری با استفاده از روش نوار محدود نیمه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. از تئوری ساندرز برای روابط کرنش تغییر مکان با در نظر گرفتن تئوری برشی مرتبه اول استفاده شده است. توابع تغییر مکان هر نوار در جهت محیطی پوسته بصورت بسط کامل سری فوریه سینوسی و کسینوسی و در جهت طولی بصورت چند جمله ای لاگرانژی در نظر گرفته شده است. روش محاسبه بار کمانش پوسته به روش مقدار ویژه میباشد. همچنین بررسی پارامتریک شامل اثرات تغییرات هندسه، مصالح و شرایط مرزی بر روی بار بحرانی انجام شده است. صحت نتایج بدست آمده از برنامه نوشته شده، با نتایج پژوهش های پیشین و نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقایسه گردیده است

Keywords:

Authors

رویا السادات اعتمادزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

داوود پورویس

استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

شاپور مرادی

استاد گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

حسین عوده زاده

کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز