ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری در نیروی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ورق های ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺟﻮش انفجاری Al-Cu-Al

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 457

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NAAME01_061

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

فرایند جوش انفجاری یکی از روشهای ایجاد اتصال بین فلزات چندلایه می باشد که فشار لازم جهت ایجاد اتصال از طریق انرژی ناشی از انفجار مواد منفجره حاصل می شود. عملیات شکل دهی تدریجی بر روی این نوع ورق ها به کمک ابزار دوار، بدون نیاز به قالب و با وسایل ارزان، امکان تولید قطعات با ابعاد متفاوت و با هزینه پایین تر را بوجود می آورد . هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری شامل قطر ابزار، گام عمودی، سرعت دورانی اسپیندل و سرعت پیشروی بر روی نیروی شکل دهی ورق های فلزی چند لایه می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، یک نمونه ورق فلزی متشکل از سه لایه آلومینیوم-مس-آلومینیوم به روش جوش انفجاری تولید شد. سپس با روش آماری رویه پاسخ، آزمایشات شکل دهی (ناشی از اثر متغیرهای تحقیق) انجام شد و در نهایت اثرات متغیرهای مذکور بر روی نیرو ی شکل دهی ورق، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشات با روش رویه پاسخ، مشخص نمود که دو فاکتور گام عمودی و سرعت پیشروی، تاثیر بسیار مهمی بر مقدار نیروی شکل دهی تدریجی ورق های سه لایه آلومینیوم-مس-آلومینیوم دارند. البته بالاترین ضرایب تاثیرگذاری متعلق به گام عمودی ماشین بود که نشان دهنده اهمیت این متغیر در پارامترهای ماشینکاری میباشد. با استفاده از ضرایب تخمینی مدل آماری، ارتباط میان متغیر پاسخ و هر یک از متغیرهای ورودی آزمایش بدست آمد. سرانجام این مدل با انتخاب مناسب فاکتورهای تحقیق، محدوده بهینهای از عوامل تاثیرگذار را پیش بینی نمود.

Authors

علی عرشی

دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد جاسب،ایران

محمد هنرپیشه

استادیار ،گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه کاشان،کاشان،ایران