رابطه عوامل بافتی و درگیری تحصیلی، نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 811

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE02_563

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان عوامل بافتی و درگیری تحصیلی با توجه به نقش واسطه ایتاب آوری تحصیلی، به روش تحلیل مسیر بود. به این منظور 150دانش آموز دختر پایه دوم و سومهنرستانهای شهر قم با میانگین سنی 16/5به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامهسرمایه های تحولی، مقیاس تابآوری تحصیلی و درگیری تحصیلی پاسخ دادند. نتایج حاکی ازیرازش خوب مدل بود. بر اساس نتایج این تحلیل، متغیر مستقل عوامل بافتی –بعد خانواده و بعد محیطزندگی- دارای اثر مستقیم بر درگیری تحصیلی- بعد رفتاری- بود. متغیر عوامل بافتی-همه ابعاد- اثرمستقیم معنادار بر ت ابآوری تحصیلی داشته و به واسطه تاب آوری تحصیلی اثرغیر مستقیم بر همهابعاد درگیری تحصیلی می گذارد. بین تابآوری تحصیلی و درگیری تحصیلی-در همه ابعاد- ارتباطمعنادارو مثبت وجود دارد. به طور کلی نتایج بیانگر نقش واسطه ای متغیر تابآوری تحصیلی در رابطهبا عوامل بافتی و درگیری تحصیلی است

Authors

فاطمه شریف موسوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

الهه حجازی

دانشیار روانشناسی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • حجازی، الهه، سلیمانی، میده. (1389). کیفیت دوستی، تقابل دوستی و ...
 • رستگار، احمد، حجازی _ الهه، غلامعلی لواسانی، مسعود، قربان جهرمی، ...
 • سیادت، میه السادات (1390). رابطه ادراک از ساختار کلاس و ...
 • غلامعلی لواسانی، مسعود، اژه ای _ جواد، افشاری، محسن (1388). ...
 • Appleton, J. J., Christenson, S. L., & Reshly, A. L. ...
 • Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1997). The teacher-child ...
 • Covington, M.V. (1992). Making the grade: A self-worth perspective on ...
 • Esteban, M.P., Sanchez Marti, A. (2014). Beyond compulsory schooling: resilience ...
 • Gasiewski, J. A., Eagan, M. K., Garcia, G.A. & Chang ...
 • Linen brink, E. _ & pintrich, P. R.(2003). The role ...
 • Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2009). Academic resilience ...
 • Martin, A. J. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring ...
 • Masten, A.S. & Reed, M-G. J. (2002). Resilience in development. ...
 • Miller, R.B., Greene, B.A. (1996). Engagement in academic work: The ...
 • _ International ('onference (1n Psvchonloov _ _ _ February 18 ...
 • Phelp, E., Kiely, K., Napolitano, M.J., Lerner, R. M. (2011). ...
 • Reeve, Johnmarshal, Hyungshim, Jang., Dan, Carrell. (2004). Enhancing students' engagement ...
 • Reeve, Johnmarshal, Tseng, Ching-Mei. (2011).Agency as a fourth aspect of ...
 • Reeve, J. (2012). A self-determ ination theory perspective on student ...
 • S andoval- Hernandez _ A., Cortes, D. (2013). Factors and ...
 • Scales. P. C., Benson .L. P (2006).The role of developmental ...
 • Schlenker, R. Barry., Schlenker, A. Patricia, . Schlenker. A Kristine. ...
 • Skinner, E.A., kinder Mann, T.A., & Furer, C.J. (2009). A ...
 • Wang, M., Eccles, S. (2013). School context, achievement motivation and ...
 • Werner, E.E. & Smith, R.S. (2001). Journeys from childhood to ...
 • _ International Conference on Psychology, Educational Sciences and LifeStyle February ...
 • 6-D isengagement 18-Appleton 20-Pintrich 22-Roc ...
 • 2-P sychological needs 34-Organismic integration 36-Cognitive evaluation 38-Ryan ...
 • 0-Vanste enkiste 42-Laguardia 44-Benson ...
 • 7 -B ro nfenbrenner 59-Cortes ...
 • _ International Conference on Psychology, Educational Sciences and LifeStyle February ...
 • نمایش کامل مراجع