رابطه ساختارسازمانی و ارتقای کیفیت خدمات در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: ادارات کل استان آذربایجان غربی)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 758

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDEHAMAYESH01_213

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

Abstract:

هدف از انجام اینتحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات در بین مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی است. بنابراین تحقیق حاضر به عنوان تحقیق کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی که 83 نفر بوده اند می باشد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی از استیفن رابینز و پرسشنامه کیفیت خدمات از دکتر مقیمی و رمضانی استفاده شده است. در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری اساتید و صاحبنظران دانشگاهی رشته ای مدیریت استفاده گردید. همچنین با بررسی پایایی کل سوالات مقدار 0/823 برای پرسشنامه ساختار سازمانی و 0/794 برای پرسشنامه کیفیت خدمات بدست آمده که از پایایی قوی برخوردار است. به منظور آزمون نیکویی توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بین ساختار سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات در بین مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی ارتباط قوی و معنی دار وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ذکر شده ساختار سازمانی و کیفیت خدمات برابر با مقدار 0/893 که تقریباً رابطه قوی بالایی می باشد.

Keywords:

ساختار سازمانی , کیفیت خدمات , مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی

Authors

مسعود قهرمانی

گروه مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران- نویسنده مسئول

مینا جلیل پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

آگرین عظیمی دیزج

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • - اعرابی، سیدمحمد؛ طراحی ساختار سازمانی، مران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ...
 • تامینی، محمدتقی، سعید فرجام، 1391، بررسی ارائه کیفیت خدمات در ...
 • اسماعیلی، محمودرضا 1392، اولویت بندی ابعاد مختلف کیفیت خدمات از ...
 • الوانی، سیدمهدی، ریاحی، بهروز، سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی، ...
 • حسنی امید، خاکساری، محمد، 1389، رابطه بین ساختار سازمانی و ...
 • - خانلری، امیر، 1393، بررسی تاثیر ابعاد ساختاری بر موفقیت ...
 • سید جوادین، سیدرضا، کیماسی مسعود، 1384، مدیریت کیفیت خدمات، نگاه ...
 • علیمردانی، مهرزاد، قهرمانی، محمد، بهار1388، بررسی رابطه ساختار سازمانی وکیفیت ...
 • غیور.سید مر تضی.1391، مدل‌های سنجش کیفیت خدمات : تاثیر کیفیت ...
 • قلی‌پور، آرین، سبک رهبری عامل تعیین‌کننده ساختار سازمانی رسمی، مجله ...
 • Liao, C., chdang, S.H., and To, P.L, 2015. Examine the ...
 • Robert (2014), The effect of organizational structure (structural dimension) _ ...
 • Stoner (2010), The Role of the quality of services in ...
 • Schubert, P. & Williams, S.P. (2012 The impact of organizational ...
 • Voolom , E.., Haft, R.R & Umble, M.M. (2014). Improving ...
 • Williams (2008), The relationship between organizational structure and empower employees. ...
 • نمایش کامل مراجع