بررسی تاثیر اقدامات زنجیره تامین بر پایداری سازمانی با نقش میانجی مزیت رقابتی (مورد مطالعه: زنجیره تامین شرکت سایپا)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,138

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMI02_130

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر «اقدامات زنجیره تأمین» بر «مزیت رقابتی» و «پایداری» در شرکتسایپا است. امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره ی تأمین چشم پوشی کند و انتظار بقا داشتهباشد. شناخت و بررسی اقدامات مختلف زنجیره تأمین، درک بهتری از روابط و تعاملات بین تأمینکنندگان را موجب می شوداز طرف دیگر دستیابی به مزیت رقابتی برای هر سازمان یک موقعیت قابلدفاع در مقابل رقبا ایجادکرده و شامل قابلیت هایی است که سازمان را از رقبا متمایز می کند.همچنینقابل ذکر است امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیرقابل جایگزین، توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در آن کشور شده است و اقدامات گوناگونی برای مواجههبا این مسئله توسط دولتها انجام گرفته است این اقدامات می تواند به بهبود فرآیند تولید، افزایش سوددهی(در بلند مدت) و دستیابی به بازارهای جهانی که به تازگی نسبت به محیط زیست و مسئولیت پذیریاجتماعی سازمان ها بسیار حساس شده اند کمک کند این پژوهش بر آن است تا با معرفی این مفاهیم و بامرور جامع ادبیات موضوع و شناسایی عوامل و شاخص های کلیدی مرتبط با آن و ارائه مدلی مفهومی دراین زمینه، چراغ راه شرکت ها در پیاده سازی اقدامات زنجیره تامین و و ارتقای مزیت رقابتی و پایداریآن ها باشد در این راستا پس از مرور جامع ادبیات، اقدامات زنجیره تامین، مزیت رقابتی و پایداری موردبررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان 25 شرکت حاضر در زنجیره تامین شرکتسایپا است که از نظرات 125 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخابی از روش نمونه گیری تصادفی سادهاستفاده شد. روش پژوهش مورد استفاده در این بررسی توصیفی از نوع همبستگی می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز در دو بخش اصلی آزمون میانگین و روابط مبتنی بر مدل معادلات ساختاری انجام گرفت.نتایج مدل معادلات ساختاری نشان دهنده رابطهی علی مثبت و معنی داری میان «اقدامات زنجیره تأمین» و «مزیت رقابتی» میباشد. همچنین رابطه مستقیم و غیر مستقیم بین «اقدامات زنجیره تامین» و «پایداری» تأیید شد.

Authors

محمدرضا تقی زاده یزدی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مهرداد زلفی

دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه مازندران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • استدل، هارتموت و کیلگر، کریستوف (1385)، مدیریت زنجیره ی تامین. ...
 • اسدی، ماندانا؛ سلیمان پژر، مقصود، (1393)، طراحی بهینه سازی چند ...
 • جعفرنژاد، احمد (1385)، مدیریت تولید و عملیات نوین. تهران: انتشارات ...
 • جعفرنژاد، احمد، (1392)، مباحث منتخب در زنجیره تامین، تهران :کتاب ...
 • دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1387). روش‌شناسی پژوهش ...
 • دیوید، فرد آر، (1390) مدیریت استراتژیک، (ترجمه سیدمحمد اعرابی و ...
 • نقش مدیریت زنجیره تامین کنندگان در کسب مزیت رقابتی سازما نهای تولیدی [مقاله کنفرانسی]
 • شفیعی مرتضی و تارمست پگاه (1393)، تاثیر فرآیندهای مدیریت زنجیره ...
 • صادقی مقدم، محمدرضاه مومنی، منصور و نالچیگر، سروش (1388)، برنامه ...
 • Ahi P., Searcy C., (2013), A comparative literature analysis of ...
 • Brandenburg M., Govidan K., Sarkis J., Seuring S., (2013), Quantitative ...
 • Carter, C.R., & Roger, D.S. (2008). A framework of sustainable ...
 • Lin, Yuan-Hsu , Tseng Ming-Lang (2014), Assessing the competitive priorities ...
 • Linton J. D., (2007), Sustainable supply chains: An introduction, Journal ...
 • Porter, M. and Linde, C. (1995), "Green and Competitive: Ending ...
 • Salajegheh, S., Pourrashidi, R. and Yazdani, A. (2013), "The Relationship ...
 • Sambasivan, M. and Fei, N.Y. (2008), "Evaluation of critical success ...
 • Schaltegger, S. and Burritt, R. (2000), Contemporary environmentl accounting: issues, ...
 • S. K. Srivastava (2007) "Green supply-chain management: A state-of-the-art literature ...
 • Stevenson M and Spring M. (2007), "Flexibility from a supply ...
 • Suhong Lia , Bhanu Ragu-Nathanb, T.S. Ragu-Nathanb, S. Subba Rao ...
 • نمایش کامل مراجع