مطالعه تعادل و سینتیک جذب رنگ دایرکت بلو 71 توسط گل قرمز از محیط های آبی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 670

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHD-3-1_003

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

Abstract:

مقدمه: برخی از رنگ ها سمی و حتی سرطان زا بوده که قبل از تخلیه فاضلاب های نساجی به سیستم های متداول، نیازمندجاسازی و تصفیه پیشرفته هستد. هدف از این مطالعه حذف رنگ دایرکت بلو 71 از محیط های آبی با استفاده از گل قرمز فعالشده بود.روش ها: گل قرمز با استفاده از اسیدنیتریک فعال شد و در آزمایش های جذب مورد استفاده قرار گرفت. حذف رنگ دایرکت بلو71 با استفاده از گل قرمز فعال شده به عدوان تابعی از زمان تماس pH و غلظت اولیه رنگ مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم هایجذب با استفاده از مدل های فرونالیخ و لانگمویر مورد تحلیل قرار گرفتند. داده های سینتیکی با سیتیک های شبه درجه اول وشبه درجه دوم تطبیق داده شاند.نتایج: میزان یذب رنگ با کاهش pH افزایش زمان تماس و غلظت اولیه رنگ افزایش می یابد. مدل ایزوترمی فروندلیخ (R(2)0/9737 بهترین تطابق را با داده های آزمایش داشت. داده های سینتیکی از سینتیک شبه درجه دو (R(2)=0/9902) بهترپیروی کردند.بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه استفاده از گل قرمز به عدوان یک جاذب مؤثر و ارزان قیمت جهت پیشتصفیه پساب های آلوده به رنگ دایرکت بلو 71 می تواند مورد ملاحظه قرار گیرد.

Keywords:

دایرکت بلو 71 فاضلاب نساجی گل قرمز فعال , شده جذب سطحی مدل , ایزوترمی

Authors

رضا شکوهی

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

سیدجواد جعفری

دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

غلامحسین جوشنی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران

محمود تقوی

کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران