تاثیر تمرینات تعادلی در حین استراحت فعال بر بازیافت تعادل پویا در ورزشکار خسته تا مرز واماندگی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 524

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSBS-2-4_003

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

Abstract:

زمینه و هدف: با توجه به تاثیر خستگی عضلانی ناشی از فعالیت های ورزشی بر حفظ وضعیت قامت، ارزیابی تاثیر بازیافت تعادل در بهبود عملکردهای ورزشی خسته کننده، در دوره های مختلف سنی و ورزشی ضروری می باشد.هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تمرینات تعادلی در حین استراحت فعال بر بازیافت تعادل پویا در ورزشکار خسته تا مرز واماندگی بود. روش تحقیق: 30 نفر دانشجوی ورزشکار مرد سالم )میانگین سنی 66 / 1 ± 23 / 21سال، قد 73 / 1± 43 / 177 سانتیمتر، وزن 47 / 7± 03 / 64 کیلوگرم( به طور داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. از آزمون تعادلی Y برای ارزیابی کنترل وضعیت قامت پویا و از پروتکل خستگی عملکردی هفت مرحله ای ساسکو و آزمون درک تاش بورگ، برای ارزیابی خستگی استفاده شد. تمرینات تعادلیبه اجرا درآمده راه رفتن روی خط صاف، آزمون تعادلی لی لی، ایستادن روی پنجه پا در حال حرکت و آزمون تعادلی لک لک بودند. به منظور استخراج نتایج از آزمون های t وابسته، t مستقل، تحلیل واریانس و شفه استفادهگردید و سطح معنی داری 05 / p ≥ 0 در نظر گرفته شد. یافته ها: در آزمون تعادلی YBT در گروه استراحت فعال با تمرینات تعادلی، تعادل در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون، به طور معنی داری بالاتر بود ) 001 / p>0 (. میزانبازیافت تعادل در گروه استراحت فعال توام با تمرینات تعادلی در مقایسه با گروه استراحت فعال بدون تمریناتتعادلی، به طور معنی داری بالاتر بود ) 001 / p>0 (. همچنین میزان کنترل قامت پس از اعمال پروتکل خستگی در تمامی جهات و در سه مرحله پیش، میان و پس آزمون شاخص RPE به طور معنی داری ) 05 / p≥0 ( کاهش یافت.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر تعادل بر کیفیت اجرای فنون ورزشی، تاش برای بازیافت آن بین فعالیت های ورزشی شدید، منجر به کاهش خطای عملکردی ناشی از خستگی و کسب نتیجه بهتر در مسابقه خواهد شد

Authors

هادی صادقی زاده

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، آموزش و پرورش شیراز . شیراز، ایران، خیابان مشکین فام، ابتدای پل حر،آموزش و پرورش ناحیه دو

منصوره ضیایی

نویسنده مسئول، کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزش و پرورش شیراز . آدرس: شیراز، ایران، خیابان مشکین فام، ابتدای پل حر، آموزش و پرورش ناحیه دو

ملیحه ضیایی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران