بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 479

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NDMCONFT04_002

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین درک فشارهای نهادی و جنسی با پذیرش و کاربرد طرح های کار- زندگی می باشد. این پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه زن شاغل در ادارات دولتی شهر بیجار می باشد، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، طبق فرمول کوکران نمونه آماری به حجم 144 نفر انتخاب گردید که از این تعداد 128 پرسشنامه تکمیل و پاسخ داه شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنبای از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین درک فشارهای نهادی و جنسی با پذیرش و کاربرد طرح های کار- زندگی رابطه مسقتیم معنی دار وجود دارد.

Keywords:

فشارهای نهادی , فشارهای جنسی , کاربرد طرحهای کار و زندگی

Authors

معصومه حضرت پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

نبی اله محمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار ...
 • تیسنده : سید محمد رضا علویون، نوبت چاپ و تاریخ: ...
 • راههای توسعه کار آفرینی زنان در ایران ...
 • نویسنده : فیروزه صابر _ نوبت چاپ و تاریخ : ...
 • ریترز، جورج (1377)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، (ترجمه محسن ...
 • سفیری، خدیجه (1380)، نگاه جنسیتی به کار و تاثیر آن ...
 • قیطانچی، الهام (1381)، فصلنامه زنان، (گردآوردنده نوشین احمدی‌خراسانی)، موج‌های فمینیسم، ...
 • گیدنز، آنتونی (1387)، جامعه-شناسی، (ترجمه منوچهر صبوری)، تهران: نشر نی ...
 • ناجی راد، محمد علی(1382)موانع مشارکت زنان درفعالیت های سیاسی، اقتصادی ...
 • Boler, D. (1987). A task analysis of algebra word problem. ...
 • Brown. (1949). The psychology of cognation. Academic press. ...
 • Butcher, A. (1998). The psychology of thinking. prentic hall. ...
 • Dembo. D. (1988). A history thinking in Reslenberg & E.Smith ...
 • Digereat. A. (1966). Metacognation foundation of cognitive scince. MT press. ...
 • Eter, G. (2001). Problem solving, iurnal of psvchologv, 70, 79-80. ...
 • Felavel. J. (1979). Metacognation and cognation monitoring. American psychologist. 34. ...
 • Gage. N.L. & Bierliner, D.C (1992). Educational psychologv (3 th ...
 • Gerald. (1978). Natures of problem solving. Megraw Hill. ...
 • Harlow, H. (1988). Human problem solving. Comberidge university press. ...
 • Hasiao. Y .P. (1997). The effects of cognitive stvles and ...
 • Lefranco. G.R. (1997). Psvchology for teaching. Belmont: Wasworth. ...
 • Miver, R & Salevey, H. (1991). Childeren's metacognation knowledge about ...
 • Pressley. M.. Brokowshi, i. G. & Schreider. W. (1987). Cognitive ...
 • Romenveile, M. (1991). Awareness of cognaitive strategies: The relationship between ...
 • Warr. Petter & Dowing. Jonathon. British, urral of psychology, vol. ...
 • Woolfolk. A (1995) Effects of Training in stratesic Ousetionmim g ...
 • Yam, G & Taplin, P. (1997). Education psycohologv: Theary into ...
 • نمایش کامل مراجع