بررسی علی- مقایسه ای کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار شهرستان بردسکن

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 10,950

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBSCONF02_280

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

Abstract:

زمینه وهدف: این مطالعه به منظور مقایسه ی کیفیت زندگی زنان شاغل وخانه دار شهرستان بردسکن در سال 1393انجامگرفته است.روش کار: این تحقیق به روش علی -مقایسه ای و با استفاده از پرسشنامه WHOQOL -BREFو روش نمونه گیری دردسترس ( 50نفر از زنان خانه دار و 50نفر از زنان شاغل ) انجام شده است. روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمونرگرسیون خطی و آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. و جهت تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل در نرم افراز spp16استفادهشد.نتایج: دامنه سنی شرکت کنندگان بین 20تا 56سال و میانگین سنی شرکت کنندگان 35سال بود. بیشترین فراوانیتحصیلات شرکت کنندگان(47نفر) دارای سطح تحصیلات کارشناسی و بالاتر بودند. در تحلیل داده ها با سطح معناداری sigکمتراز 05/.و ضریب اطمینان 98درصد بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداری وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر شغل در زنان در کیفیت زندگی موثر نیست. بلکه عوامل دیگری درکیفیت زندگی موثر هستند

Authors

نرجس بیابانی

کارشناس مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مصطفی اقلیما

دکترامددکاری اجتماعی،دانشیارگروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

پروانه خفتان

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ازکمپ، استوارت(1377)، روانشناسی اجتما عی کا ربردی، ترجمه فرهاد ماهر، ...
 • جواهری، فاطمه(1389). تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان، ...
 • دهمرده، مریم، بررسی نگرش زنان نسبت به اشتغال و تاثیر ...
 • دهمرده، مریم، مقایسه ی کیفیت زندکی زنان شاغل و خانه ...
 • رستگارنسب، فرهاد(1391). برری و مقایسه کفیت زندگی زنان شاغل و ...
 • سجادی، حمیرا؛ بیگلریان، کبر(385 1)، کیفیت زندگی سالمندان کهریزک، فصلنامه ...
 • فرخی، جواد(1387). بررسی رابطه ی میزان سرمایه ی اجتماعی با ...
 • کرمان ساروی، فتحیه‌(1390). مقایسه ی کیفیت زندگی وابسته به سلامت ...
 • _ کرمان ساروی، فتحیه(1390). مقایسه ی کیفیت زندگی وابسته به ...
 • نجات، سحرناز (1387).کیفیت زندگی و اندازه گیری آن، مجله تخصصی ...
 • نجات، سحرناز(1385). استاندارد سازی پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت ...
 • هاشمی، زهرا(1392).آیا اشتغال زنان در مراکز بهداشت و درمان با ...
 • Baja, Easel(2012). Who is happier: The housewife or working wife. ...
 • Northouse, I(1999). The Quality of Life of African American Women ...
 • نمایش کامل مراجع