CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه عدالت سازمانی، اعتمادکارکنان و رفتارمتمدن سازمانی درسازمان های دولتی

عنوان مقاله: بررسی رابطه عدالت سازمانی، اعتمادکارکنان و رفتارمتمدن سازمانی درسازمان های دولتی
شناسه ملی مقاله: AMCONF01_249
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

صادق فیض اللهی - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکزمهران
نصرت اله میرزایی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی کارمندشهرداری شباب

خلاصه مقاله:
با توجه به این که عدالت سازمانی همواره در مدیریت رفتار سازمانی مطرح بوده و ادراک افراد (کارکنان) از عدالت و اعتماد پیامدهای مطلوبی را در اهداف سازمانها در پی داشته از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی که از معیارهای موفقیت در سازمان می باشد، به همین منظور شناخت عواملی که بر اعتماد کارکنان موثر هستند ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه رابطه عدالت سازمانی، اعتماد کارکنان و رفتار متمدن سازمانی دستگاههای دولتی در استان ایلام است. در این تحقیق فرض شده است که بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، اعتماد و رفتار متمدن سازمانی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و عدالت سازمانی را از جنبههای توزیعی - رویهای و مراودهای و اعتماد را از جنبه اعتماد کارکنان به مدیر و سازمان مورد بررسی قرار دادهایم. روش تحقیق روش توصیفی - پیمایشی و پژوهشی از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات اسنادی و پرسشنامه می باشد که در این راستا تعداد 290 پرسشنامه بین کارکنان اداری دستگاههای دولتی توزیع و تعداد 251 پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از آزمون مدل و تحلیل فرضیهها، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رابطه بین عدالت سازمانی، اعتماد و رفتار متمدن سازمانی در دستگاههای دولتی در استان ایلام مورد پذیرش قرار گرفت

کلمات کلیدی:
عدالت سازمانی ،عدالت رویه ای ،عدالت توزیعی ،عدالت مراورده ای و اعتمادکارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/535674/