CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات کتابخانه ای: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

عنوان مقاله: میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات کتابخانه ای: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی بابل
شناسه (COI) مقاله: JR_CJS-2-1_001
منتشر شده در شماره 1 دوره 2 فصل شهریور در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

موسی یمین فیروز - گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
حامد حسین زاده - کتابخانه بیمارستان آیت الله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
همت قلی نیاآهنگر - پژوهشکده بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
خدیجه محمدی - دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: محور اساسی پویایی هر سازمان، رضایت کاربران آن است. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات کتابخانه ای در دانشگاه علوم پزشکی بابل است.مواد و روشها: پژوهش حاضر بصورت پیمایشی و از نوع تحلیلی است. جامعه این پژوهش شامل 542 نفر از مراجعان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بابل است که بصورت تصادفی منظم انتخاب گردیدند. از پرسشنامه پژوهشگر ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون آماری تی و ANOVA در سطح معناداری 0/05 استفاده شده است یافتهها: میانگین کل نمره رضایتمندی کاربران از خدمات کتابخانه ای دانشگاه علوم پزشکی بابل 0/66±3/77 بدست آمد که به طور معناداری از متوسط بیشتر بوده استSig<0.05 نتیجهگیری: میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه ای دانشگاه علوم پزشکی بابل در تمامی ابعاد مورد بررسی، بالاتر از حد متوسط است.

کلمات کلیدی:
رضایتمندی، خدمات کتابخانه ای کتابخانه مراکز دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/541128/