تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 638

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-6-22_005

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1395

Abstract:

اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت درفعالی تهای اقتصادی، تنیدگی سیاس تهای پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تأثیرات معناداری برتولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با الگوی پیشنهادی کو و پرون ( 2007 )، تکان ههای ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برون زای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوانمتغیرهای وابسته و درو نزا طی دوره مطالعاتی فروردین 1340 تا اسفند 1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه پنج تکانه ساختاری در شهریور 52 ، مرداد58 ، خرداد 69 ، مرداد 73 ، و خرداد 85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تأثیرقیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تأثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم، دوم و پنجم بوده است

Keywords:

Authors

ابوالقاسم اثنی عشری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

کامران ندری

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

اصغر ابوالحسنی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

نادر مهرگان

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا