CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز

عنوان مقاله: رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز
شناسه (COI) مقاله: JR_SPES-1-1_005
منتشر شده در شماره 1 دوره 1 فصل بهار در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی قدمی - کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان
بهروز قربانزاده - استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
طه رزم آرا - دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق حاضر مطالعه ارتباط بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - همبستگی می باشد و جامعه آماری آن کلیه معلمان تربیت بدنی شهر سقز بود .(N= 83) حجم نمونه به خاطر محدود بودن تعداد جامعه آماری تمامی 83 نفر جامعه آماری که کل جامعه آماری بعنوان نمونه انتخاب شده بودند اما از بین آنها 72 پرسشنامه برگشتی برای تحلیل به کار گرفته شد. ابزار اندازه گیری داده ها پرسشنامه های استاندارد امنیت شغلی نیسی (1379) و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمان (1993) و پرسشنامه اثربخشی شرر (1982) (ses) و پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و الدهام (1976)بود. برای اطمینان از پایایی ابزارها در پژوهش حاضر، به روش آزمون- باز آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهامنیت شغلی نیسی (1379) a=0/88و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمان (1993) a=0/91 و پرسشنامهاثربخشی شرر (1982) (ses) a=0/89و پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و الدهام (1976) a=0/88 به دست آمد. برایتجزیه و تحلیل داده ها، از بسته نرم افزاری SPSS -21 به منظور انجام آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. که پس از محرز شدن غیر طبیعی بودن داده های تحقیق ، از روش آماری ناپارامتریک آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین ارتباط بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز استفاده شد. نتایج نشان داد در خصوص ارتباط بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز رابطه معناداری وجود دارد.( Sig <0/05 ).

کلمات کلیدی:
امنیت شغلی، عدالت سازمانی، کارآیی، انگیزش شغلی، معلمان تربیت بدنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/542760/