مقایسه برخی از پارامترهای یونی و متابولیتی خون درمولدین ماده رسیده و در حال رسیدگی ماهی سفید Rutilus frisii kutum Kamenskii,1901 مهاجر به مصب رودخانه سفیدرود

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 420

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-22-3_010

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1395

Abstract:

در این مطالعه به منظور تعیین مقادیر پارامترهای یونی (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و عوامل متابولیتی (کلسترول، پروتئین کل و گلوکز) در پلاسمای خون تعداد 35 قطعه مولد ماده رسیده و 45 قطعه مولد در حال رسیدگی ماهی سفید صید شده از رودخانه سفیدرود شهرستان آستانه اشرفیه ناحیه بندرکیاشهر تعیین و مقایسه گردید. خون گیری از ناحیه انتهای باله مخرجی و سیاهرگ ساقه دمی بعمل آمد و پارامترهای یونی و متابولیتی با روش های استاندارد آزمایشگاهی موجود مورد سنجش قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده در هر گروه از مولدین رسیده و درحال رسیدگی یون های سدیم، کلسیم، پتاسیم و منیزیم به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان و غلظت کلسترول بیشتر از گلوکز و گلوکز بیشتر از پروتئین کل بود. نتایج مطالعه مقایسه ای بیانگر این می باشند که تفاوت غلظت مقدار یون کلسیم و میزان پروتئین کل در دو گروه مولدین معنی دار بود به طوری که غلظت کلسیم و پروتئین کل در ±0/05 mmol/l) رسیده مولدین از بیشتر) 4/11 ±1/87 mg/dlو 8/02 ±0/14 mmol/l) ترتیب به رسیدگی حال در مولدین گروه24/4 و dl/mg 96/1 ±04/3 (بوده است (05/0

p .(

Authors

سعید شفیعی ثابت

دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان

محمدرضا ایمانپور

دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان

باقر امینیان فتیده

گیلان، رشت، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت.

سعید گرگین

دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان