ارزیابی آثار توسعه آبیاری قطره ای بر الگوی کشت و درآمد کشاورز

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 581

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCIID02_219

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

Abstract:

کشاورزی فاریاب بزرگ ترین مصرف کننده ی آب در ایران است. با توجه به اهمیت ترویج صرفه جویی آب درکشاورزی، شناخت آثار واقعی پرداخت یارانه به سیستم های آبیاری قطره ای، هم در سطح مزرعه و هم در سطح منطقه ضروری به نظرمی رسد در این پژوهش، میزان صرفه ویی آب در کشاورزی که ناشی از توسعه ی شیوه ی آبیاری قطره ای است، مورد ارزیابی قرارگرفت به منظور بررسی اثر توسعه سیستم ها ی آبیاری قطره ای بر الگوی کشت، ارزش محصولات تولیدی و درآمد مزرعه درمحدوده مطالعاتی دهستان گرکن شمالی به عنوان بخشی از آبخوان نجف آباد، یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) توسعهداده شد هدف مدل حداکثر سازی درآمد خالص بوسیله ی بهینه کردن سطح زیر کشت برای آبیاری غرقابی و قطره ای بود از طریقاین مدل، سیاست توسعه سیستم آبیاری قطره ای ارزیابی شد داده های موردنیاز این مدل به سه شیوه ی پیمایشی، استفاده از مطالعات وگزارش ها ثبتی و نظرات کارشناسان و خبرگان، جمع آوری شد نتایج نشان داد که در شرایط توسعه آبیاری قطره ای، هزینه هایبهره برداری کاهش و درآمد خالص مزارع و ارزش محصولات تولیدی به دلیل افزایش عملکرد و توسعه سطح زیر کشت افزایشمی یابد.

Keywords:

آبیاری قطره ای , الگوی کشت , ارزش محصولات تولیدی , درآمد مزرعه برنامه ریزی ریاضی مثبت

Authors

مهدی مالکی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی یوسفی

استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا نیکوئی

هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان