CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران
شناسه ملی مقاله: PESSO01_082
منتشر شده در اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه احمدی - دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
رحیم رمضانی نژاد - استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
محمدرضا برومند - استادیارمدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
سید نعمت الله قادری - کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

خلاصه مقاله:
هدف: حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ها و سالن های ورزشی در بسیاری از کشورها، عادی تلقی می شود و از این نظر تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. ارزش های فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کند که برای حضور زنان به عنوان تماشاچی مسابقات مردان تعریف ویژه ای صورت گیرد تا هم این ارزش ها خدشه دار نشود و زنان هم بتوانند به حقوق خود دست یابند. مسئله حضور بانوان در استادیومهای ورزشی مدتهاست که توسط کارشناسان و مسئولان دولتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و به نتیجه مشخصی نرسیده است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران انجام شده است.روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق را تماشاگران مرد، و زنانی تشکیل می دهند که تجربه تماشای مسابقات مردان در ورزشگاه ها را نداشته اند. چون تعداد جامعه آماری مشخص نبود، لذا224 نفر (زن =114، مرد=110) به صورت در دسترس انتخاب شدند که در رابطه با موضوع تحقیق صاحب نظر و ذینفع بودند. از پرسشنامه محقق ساخته 22سوالی پنج ارزشی لیکرت برای جمع آوری داده ها استفاده شد که روایی آن توسط اساتید دانشگاه(10نفر) و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بررسی و مورد تایید قرار گرفت .(r=0/81 )تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای تعیین عامل ها، آزمون کولموگراف اسمیرنوف، فریدمن و باینومیال در سطح (p< 0/05) انجام گرفت.یافته ها و نتیجه گیری: عوامل موثر بر حضور تماشاگران در 4 عامل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قرار گرفتند؛ و حداقل بارعاملی هر گویه 0/40 در نظر گرفته شد. بر این اساس، از دیدگاه زنان و مردان توسعه ورزش در خانواده مهم ترین گویه اثر گذار برحضور تماشاگران زن است. ضمنا، مردان میزان تمایل زنان به حضور در ورزشگاه ها؛ و زنان برقراری امنیت در ورزشگاه ها را در الویت بعدی قرار دادند. درکل نتایج تحقیق نشان داد هر 4 عامل مذکور در توسعه حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران به طور معنی داری موثر می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود با اقدامات مدیریتی و امنیتی متناسب با ارزش های فرهنگی ایران، امکان توسعه حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران به تدریج فراهم شود.

کلمات کلیدی:
تماشاگران زن، استادیوم های ورزشی، امنیت ورزشگاه ها، مدیریت استادیوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/556339/