ارزیابی پیامد حریق مخازن گاز متان در یک پالایشگاه گاز

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 843

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOHE-3-1_007

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

Abstract:

هدف: کاربرد سوخت های فسیلی در پالایشگا هها همواره احتمال بروز خطراتی چون حریق و انفجار را به همراه خواهد داشت. وقوع چنین حوادثی همواره آثار جدی بر منابع مالی و جانی داشته است. در همین راستا این مطالعه با ارزیابی پیامد حریق مخازن گاز متان با استفاده از تجزیه و تحلیل خطر و مدل سازی و ارزیابی پیامدهای احتمالی انجام شد.روش کار: در راستای انتخاب بدترین سناریو، از روش تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA استفاده شد. سپس علل وقوع سناریو با کمک روش FTA تعیین گردید. در نهایت مدل سازی و ارزیابی پیامد وقوع سناریو انتخابی با استفاده از نرم افزار PHAST انجام گرفت.یافت هها: بر اساس معیارهای مدنظر، حریق مخزن گاز متان V-100 به عنوان بدترین سناریو در پالایشگاه انتخاب شد. درخت خطا سه عامل مکانیکی، انسانی و فرآیندی را در نشت گاز مؤثر نشان داد. با استفاده از مدل سازی پیامد، تشعشع حرارتی ناشی از حریق به عنوان پیامد اصلی وقوع حادثه در نظر گرفته شد. شرایط آب و هوایی و اندازه نشتی در فاصله تحت تأثیر تشعشع مؤثر بودند. در نهایت از معادلات پرابیت برای ارزیابی میزان خسارات انسانی حادثه استفاده گردید. حداکثر تعداد تلفات ناشی از حریق برابر با 23 نفر بود. نتیجه گیری: در این مطالعه مخزن گاز متان به عنوان کانون اصلی خطر معرفی شد. در همین راستا اجرای قوانین ایمنی، برطرف کردن نقایص مکانیکی در اسرع وقت، برگزاری دور ههای آموزشی،اقدامات مؤثر در پیشگیری و اطفاء حریق در راستای کاهش تعداد تلفات پیشنهاد شد.

Authors

سارا شاهدی علی آبادی

شاهدی علی آبادی

محمد جواد عصاری

استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرف های، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکیهمدان، همدان، ایران

امید کلات پور

استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرف های، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکیهمدان، همدان، ایران

اسماعیل زارعی

دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکیهمدان. همدان، ایران