بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیس بر حفظ نورونهای گانگلیونهای ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 470

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-10-2_005

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

Abstract:

مطالعات قبلی نشان داده است که میدانهای الکترومغناطیس میتواند روند ترمیم اعصاب ضایعه دیده را تاحدودی بهبود بخشد. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین اثرات القایی اینگونه میدانها که ممکن است بتواند بهحفظ نورونهایی که دچار ضایعه الیاف عصبی شده اند کمک نماید انجام گرفت.برای این منظور 24 رت نر دوماهه از نژاد ویستار در چهار گروه (تجربی 1، 2، کنترل و شم) گنجانیده شدند. سپس عصب سیاتیک راست گروههای تجربی و کنترل تحت بیهوشی در ناحیه میانی ران مشخص شد و له گردید درحالیکهدر گروه شم از له کردن عصب صرفنظر شد. در مرحله بعد گروه های تجربی 1 و 2 بترتیب به مدت 2 و 4 ساعتدر روز(به مدت 10 روز) در معرض میدان الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز و شدت 1/1 میلی تسلا قرار گرفتند. اما در گروههای شم و کنترل از هیچ میدانی استفاده نشد. با گذشت ٨ هفته از ایجاد ضایعه عصبی ، گانگلیونهای ریشه خلفی مربوط به سگمنتهای نخاعی ناحیه کمری (L4-L6) مورد نمونه برداری، آماده سازی بافتی و رنگ آمیزی تولوئیدین بلو (pH=4/5) قرار گرفتند. سپس با استفاده از تکنیکهای استریولوژیکی (روش دایسکتور).نورونهای موجود در گانگلیونهای سمت راست نمونه ها شمارش شدند و در گروههای مختلف با همدیگر مقایسهگردیدند. نتایج آماری حاصل از این مقایسه ها نشان داد که کاهش نورونی چشمگیری در گانگلیونهای مربوط به گروهکنترل دیده می شود در حالیکه نورونهای موجود در گانگلیونهای مربوط به گروههای تجربی به شکل قابل قبولی ازمرگ و میر مصون مانده اند (p<0/05). مقایسه حجم نورونی مربوط به این گروهها نیز نشان داد که تفاوت معنی داری در بین گروههای مختلف مشاهده نمی شود. این یافته ها میتواند دلیل بر این باشد که اثر میدانهای الکترومغناطیسی اعمال شده ممکن است یک نقشمحافظتی را در رابطه با مرگ نورونی پس از ایجاد یک ضایعه عصبی از خود بروز دهد.

Authors

محمدرضا نیکروش

دانشیار گروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرتضی بهنام رسولی

دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

ناصر مهدوی شهری

دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

مریم پوربخشی

کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد