بررسی تأثیر سوفنتانیل تک دوز داخل نخاعی بر طول مدت زایمان و بیدردی زائوهای شکم اول

Publish Year:

1387

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

266

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-15-1_003

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

Abstract:

مقدمه و هدف : درد زایمانی از انواع درد حاد محسوب می شود و در مورد حذف و یا کاهش آن در طی مراحل زایمانروشهای گوناگونی بکار رفته است ، اخیرا تزریق داخل نخاعی سوفنتانیل انتخاب ارجح و توصیه شده از سوی منابع رسمی درزایمان بی درد اعلام شده است . بهمین منظور این مطالعه با هدف تعیین تأثیر سوفنتانیل تک دوز داخل نخاعی بر طول مدتزایمان و بی دردی زائوهای شکم اول انجام گرفت.روش کار : این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی می باشد که در آن تعداد 60 نفر از زائوهای شکم اول واجد شرایط ورود بهمطالعه بطور اتفاقی و به تعداد مساوی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفت ند. در گروه مورد مقدار 10 میکروگرم سوفنتانیل(2میلی لیتر ) به همراه یک میلی لیتر نرمال سالین از طریق یک سوزن اسپاینال شماره 25 به داخل کانال نخاعی تزریق گردید و سپس به مدت 120 دقیقه شدت درد بوسیله شاخص ارزیابی درد (VAS) اندازه گیری شد ، طول مدت مراحل زایمان ، تغییرات فشار خون و ضربان قلب و تنفس مادران ، تعداد ضربان قلب جنین و آپگار نوزادان در دقیقه اول در دو گروه اندازه گیری و بایکدیگر مقایسه گردید . عوارض احتمالی ناشی از تجویز سوفنتانیل داخل نخاعی در گروه مورد ، بررسی و مراقبت گردید . درگروه شاهد بنا به روا ل معمول از هیچ نوع دارو و یا روشی جهت ایجاد بیدردی حین زایمان استفاده نشد . اطلاعات بدست آمدهتوسط نرم افزار EPI6 و با استفاده از آزمونهای آماری t-test و (X(2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : در مقایسه دو گروه مورد و شاهد مشخص گردید که سوفنتانیل داخل نخاع ی باعث طولانی شدن مرحله اول زایمان نشده است. میانگین مدت زمان بی دردی 28±79 دقیقه بوده است و همچنین باعث هیپوتانسیون ، تغییرات ضربان قلب و یا دپرسیون تنفسی نگردیده است . مقایسه تغییرات ضربان قلب جنین نشان داد که سوفنتانیل داخل نخاعی باعث ایجاد اختلال عملکردی در جنین نمی شود و تأثیری بر آپگار نوزادانی که مادرانشان از این روش بیدردی بهره گرفته اند نداشته است. در بینعوارض ناشی از کاربرد مخدرها ، بیشترین عارضه مشاهده شده خارش با انسیدانس 83/3% بوده است. سوفنتانیل داخل نخاعی باعث ایجاد تهوع و استفراغ در هیچیک از زائوها نشد. نتیجه نهائی : سوفنتانیل داخل نخاعی با توجه به سریع الاثر بودن آن و همچنین ناچیز بودن عوارض جانبی بر روی مادر و جنین و طولانی نکردن مدت زایمان داروی مناسبی برای اداره بیدردی حین زایمان و در مرحله اول آن می باشد.

Authors

ابراهیمخوشرفتار
ابراهیم خوشرفتار

استادیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فرهادمعظمی
فرهاد معظمی

استادیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

بهزاد اشرفی

متخصص بیهوشی