بررسی تشکیل دانه و میوه در تلاقی های دو طرفه زرشک بی دانه و ژنوتیپ های وحشی زرشک

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 792

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHS-46-2_015

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1395

Abstract:

در این پژوهش طی سه سال متوالی (1389-1391) یک سری تلاقی های دو طرفه بین ژنوتپپ های وحشی زرشک و زرشک بی دانه باغی انجام گرفت و میزان تشکیل دانه و میوه در این تلاقی ها بررسی شد و سپس بقای دانهال ها در سیستم های کشتی ارزیابی شد. نتایج نشان دهنده اثر معنا دار ژنوتیپ دانه گرده در درصد تشکیل میوه، دانه و میوه های دانه دار زرشک باغی بود . دانه گرده ژنوتیپ R2N1 به ترتیب با 46 و 2/22 درصد تشکیل میوه و دانه گرده ژنوتیپ R4N1 با 69 و 22/20 درصد تشکیل میوه و دانه کمترین و بیشترین میزان را داشتند. همچنین اختلاف معناداری بین ژنوتیپ ها در درصد تشکیل میوه، دانه و میوه های دانه دار هنگام گرده افشانی با دانه گرده زرشک بی دانه وجود داشت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دانه های گرده زرشک بی دانه باغی کارایی لازم در تشکیل دانه در ژنوتیپ های وحشی زرشک را دارند و پدیده نرعقیمی در زرشک باغی وجود ندارد. نتایج بررسی میزان بقای دانهال ها نشان داد که کشت بهاره دانه در بستر کوکوپیت مخلوط با کمی پرلایت در زیر سیستم میست به میزان قابل توجهی درصد بقای دانهال ها را افزایش می دهد.

Authors

مهدی رضائی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود

احمد بالندری

استادیار پژوهشکده گروه صنایع غذایی مشهد