بررسی اثر بالاسا- سامویلسون در ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 365

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DANESH-23-11_005

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

Abstract:

اثر بالاسا- سامویلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان میکند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز )، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai) 2010 (براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی 70-1955 را 8/2 درصد به دست آورد و نشان داد که 7/0 درصد از 8/2 درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ بهعبارتدیگر اثر بالاسا- سامویلسون در ژاپن را 7/0 درصد برآورد کرد . مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- سامویلسون، اثر بهرهوری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (2010 (در دوره زمانی 90-1381 با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- سامویلسون در این تحقیق 1/2 -درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه 6/13 درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهرهوری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملا رد میشود. براساس شکاف رشد بهره وری اثر بالاسا - سامویلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه میبایست متوسط سالیانه 1/2 درصد کمتر از امریکا میبود؛ بهعبارتدیگر ارزش واقعی پول ملی ایران میبایست سالیانه 1/2 درصد تضعیف میشد.

Authors

صالح قویدل

دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

مهدی فتح آبادی

استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

حمیده رادفر

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه