استفاده از راکتور پلاسمای گلایدینگ آرک بمنظور تخریب گازه های آلاینده متان و کربن دی اکسید

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 927

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESEMINAR01_022

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

افزایش گرمای هوا به دلیل انتشار گازهای گلخانهای مانند متان و کربن دی اکسید که بعنوان یکی از ترکیبات گاز خروجی فلر مراکز پتروشیمی است و بدلیل اثرات خطرناکی که بر سلامتی انسان و سایر موجودات زندهدارند، مورد توجه تعداد بیشماری از محققان و پژوهشگران در زمینه های مختلف قرار گرفته است. در این مطالعه با استفاده از تکنولوژی پلاسما، تخریب این گازها شامل متان و کربن دیاکسید بررسی میشود.سیستم پلاسمای در این تحقیق گلایدینگ آرک است. در این آزمایشات ، تاثیر پارامترهای توان، فلوی گاز متان و کربن دی اکسید )نسبت بهینه( جهت دست یابی به درصد تخریب بالا بررسی شدهاست. این نسبت برابر[CH4/CO2]≈1است. برای بررسی اثر پلاسمای گلایدینگ آرک بر تخریب این گازها، از گازهای کمکی آرگون و نیتروژن استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد که درصد تخریب متان 33 % بوده و کربن دی اکسید 33 % است عمده محصول تولید شده سین گازH2+CO گازo2 می باشد

Keywords:

گاز گلخانهای , تبدیل متان و کربن دی اکسید , , پلاسمای گلایدینگ آرک

Authors

رضوان حسینی راد

دانشجو کارشناسی ارشد،پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

حامد مهدی کیا

دانشجوی مقطع دکتری، پژوهشکده، لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

محمدرضا خانی

استاد یار، پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

بابک شکری

استاد تمام، پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران