CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی ظرفیت جامعه محلی برای توسعه ی پایدار گردشگری

عنوان مقاله: ارزیابی ظرفیت جامعه محلی برای توسعه ی پایدار گردشگری
شناسه (COI) مقاله: JR_TMS-8-24_003
منتشر شده در شماره 24 دوره 8 فصل پاییز در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود ضیایی - دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
علی اکبر امین بیدختی - دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
فاطمه قربانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:
جامعهی محلی در توسعهی پایدار گردشگری نقش مهم و اساسی را ایفا مینماید از اینرو، مشارکت جامعهی محلی به مثابهی یکی از ارکان توسعه پایدار در توسعهی گردشگری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی در منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای پاسخگویی به این سوال شکل گرفته است که ظرفیت جوامع محلی در منطقه مذکور برای توسعه پایدار گردشگری در چه وضعیتی است این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمرهی تحقیقاتتوصیفی- پیمایشی قرار میگیرد. همچنین برحسب ماهیت دادهها از نوع تحقیقات کمی است. جامعهیآماری این تحقیق کلیه کارشناسان مرتبط با حوزهی گردشگری منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد و کلیهیرهبران محلی بخش پاسارگاد در نیمهی دوم سال 1391 هستند. ابزار پژوهش پرسشنامهای محقق ساخته است که پس از تایید روایی و پایایی، با بهرهگیری از روش نمونهگیری احتمالی طبقه بندی شده، در دیماه 1391 به تعداد 68 عدد توزیع گردیده و پس از جمعآوری دادهها، از آزمون میانگین یک جامعه جهت پاسخگویی به فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق استفاده شده است. مطابق با نتایج این آزمون، تمامیفرضیات اصلی و فرعی به استثنای فرضیه مربوط به مولفه تعهد تایید شدند که میتوان گفت ظرفیت جوامع محلی پیرامون منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای توسعه پایدار گردشگری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و کمتر از حد متوسط میباشد. لذا ظرفیتسازی و ایجاد بستر مناسب جهت نیل به توسعه پایدارگردشگری در بخش پاسارگاد و جوامع محلی پیرامون آن ضروری است.

کلمات کلیدی:
توسعه پایدار گردشگری، مشارکت جامعه محلی، ظرفیتسازی، منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/603219/