اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایشسرزمین، مطالعه موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 571

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RDS-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

ارتقاء گردشگری روستایی برمبنای توسعه گردشگری پایدار و تبدیل توریسم به موتور محرکه اقتصادی منطقه برای بهبود کیفیت زندگی جامعه از مهم ترین مواردی است که نیازمند به اتخاذ راهبردهای مناسب و منطقی متناسب باقابلیت های منطقه ای و محلی و با جهت گیری هایی آمایش سرزمین است. این تحقیق با هدف تبیین و تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در روستای گایکان که از روستاهای هدف گردشگری در شهرستان الیگودرز بوده ، تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات به کار رفته است و تعداد نمونه های بررسی شده در محدوده جغرافیایی شامل 184 نفر می شود. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری از مدل سوات (SWOT)استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که با توجه به ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی، استراتژی تهاجمی (حداکثر- حداکثر) به عنوان استراتژی مطلوب برای نیل و دستیابی به توسعه گردشگری روستای گایکان است

Authors

هدایت اله درویشی

کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

مریم بیرانوندزاده

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی.

سیدعلی نادر دهقانی الوار

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران.

سجاد احمدی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی.