قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآن کریم (بازخوانی سوره ی مبارکه یوسف به عنوان بهترین روش تاریخ گویی)

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 554

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IQS-2-4_001

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

تاریخ یکی از دانش های بشری است و تاریخ نویسی یکی از ابزارهای مهم انتقال تجربیات و فهم زندگی بشر به شمار می رودکه از دیرباز بسیاری از افراد و متون، به ثبت و ضبط آن همت گمارده اند. در این میان، کتب ادیان ابراهیمی به طور عام وقرآن کریم، به طور خاص از جمله متونی هستند که مفادی تاریخی را به همراه دارند. از سویی دیگر متون دینی نظیر قرآن،در پی انسان سازی و بیان آمده اند و بیهودگی و زیاده گویی در آن ها راه ندارد. قرآن کتاب زندگانی و الگوی مسلمانان استو همه علوم در آن نهفته است و برداشتن پرده های ابهام از هر چیزی در لوای آن میسر است.این مقاله با بازخوانی دقیق تر سوره مبارکه یوسف (ع)، به عنوان سوره ای تاریخی از قرآن، در تلاش است تا به ویژگی هایالگوی روایت تاریخی از منظر قرآن کریم دست یابد.مقاله ی پیش رو، ابتدا با تبیین نسبت میان روایت داستانی قرآن و روایت تاریخی مرسوم، نگاه مخاطب را به قابلیت الگویابیروایت تاریخی از میان الگوی روایت داستانی قرآن معطوف می دارد. سپس با تحلیل روایت داستانی سوره ی یوسف (ع)به مثابه ی الگویی برای روایت تاریخی، و دسته بندی نتایج به دست آمده، به توصیه هایی مناسب بهره گیری برای رسیدنبه روایت مطلوب تاریخی دست می یابد. روشن گری، دارای پیام انسان ساز بودن، توجه به بندگی خدا به عنوان نخ تسبیحروایت تاریخی، توجه به غیب و قدرت الهی، درنظرگرفتن نقش شیطان در تاریخ، پرداختن به شخصیت های تاریخی و ارایه یالگوها، گذشتن از حواشی روایی، ارجاع مدام به سنن الهی، و روایت منزل به منزل با جانب داری حق با محوریت نقاطعطف روایت بر اساس سیر توحیدی تاریخ از جمله ویژگی های روایات تاریخی قرآن کریم هستند که در این مقاله موردتوجه قرار دارند.

Authors

محمدجواد مهدوی نژاد

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

یحیی نوریان

کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس