از خود بیگانگی: مقایسه ای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 467

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IQS-2-4_004

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

از خود بیگانگى alienation ىکی از مهم ترین مسایل انسان شناختى است که در رشته هاى گوناگون علوم انسانى ازجمله جامعه شناسى، روان شناسى، فلسفه و حتى روان پزش ىک مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این موضوع در جهانبا نام تیوری انتقادی شناخته شده ولی در تعالیم اسلامی نیز از ابعاد مختلفی به آن پرداخته شده است. این واژه با نظریاتمارکس در توصیف طبقه کارگر وارد سازمان ها شد و اگر چه از آن زمان تا کنون شکلهای متعددی از از خود بیگانگی موردنظر اندیشمندان چپ گرا بوده است ولی اصل موضوع همیشه بوده و به آن توجه ویژه ای شده است. در مقاله حاضر علاوهبر بیان مقدمه ای بر از خود بیگانگی به مقایسه بین قرآن و اندیشمندان پیشرو تیوری انتقادی از جمله هگل، مارکسو... پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا با توجه به شباهت این موضوع در اندیشه صاحب نظران مسلمان و اندیشمندانپیرو مکتب هگلیان جوان پرداخته شده است. سپس ضمن بررسی این موضوع از دیدگاه قرآن نگرشهای مختلف با همدیگرمقایسه شده اند. این مقایسه در قسمت نتیجه گیری ارایه شده است.

Authors

علی رضا علی احمد

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

یاسر تیموری اصل

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور یاسوج

محمد محمودی میمند

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران دانشکده علوم اجتماعی گروه مدیریت بازرگانی