اثر بخشی آموزش سبک مقابله اسلامی بر تنظیم هیجانی مادارن با فرزند مبتلا به پی کی یو

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 374

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCEC01_151

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مطالعهی اثربخشی آموزش سبک مقابله اسلامی بر تنظیم هیجانی در جامعه آماری مادران کودکان مبتلا به پی کی یو منطقه 6 شهر تهران در سال 1394 و در نمونه ای به حجم 38 نفر که با استفاده از نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 19 نفری کنترل و آزمایش جایگزین شدند، اجرا شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی به صورت پیشآزمون– پسآزمون با گروه گواه بود. ابزار سنجش پرسشنامه استاندارد اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان گراس و جان، و پرسشنامه تنظیم دشواریهای هیجانی برای ارزیابی دشواری های موجود در تنظیم هیجانی، با اعتبار و روایی مناسب بوده است. متغیر مستقل نیز سبک های مقابله ای اسلامی بود که طی یک دوره آموزش 10 جلسهای پیرامون رهنمودهای قرآن، احادیث سخنرانیهای مذهبی و زندگی نامه ایمه اطهار (ع) در گروه آزمایش اعمال گردید. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزارSPSS در سطح توصیفی با بهره مندی از جداول توزیع فراوانی ( شامل فراوانی، درصد فراوانی و درصدفراوانی تراکمی) و نمودار و در سطح استنباطی نیز با روش تحلیل کوواریانس ضمن کنترل آماری اثرات پیش آزمون به مقایسه ی پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه پرداخته شد. خلاصه یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که از بین 10 متغیر مورد بررسی در پیش آزمون و پس از اجرای دوره آموزش مهارت های مقابله ای اسلامی(درپس آزمون) 8 متغیر تغییرات معناداری نشان داده اند P<0/01 که عبارتند از : 1)دشواری های تنظیم هیجانی 2)تنظیم هیجانی 3)عدم پذیرش پاسخ های هیجانی 4)دشواری های کنترل تکانه 5)فقدان آگاهی هیجانی 6)شفافیت هیجانی 7)ارزیابی مجدد هیجانات 8)عدم سرکوبی هیجانات همچنین دو متغیر تفاوت معناداری مشاهده نشد P> 0/05 که عبارتند از 1)دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند 2)دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی همچنین در تمامی فرضیه ها، تمامی مفروضه های ششگانهی لازم برای اجرای تحلیل کوواریانس شامل نرمال بودن توزیع نمرات، همبستگی های بین همپراش ها، خطی بودن، شرط همسانی واریانس ها، و همگنی شیب رگرسیون، مورد بررسی قرار گرفته و تمامی شرایط برای اجرای تحلیل کوواریانس مهیا بوده است.

Keywords:

سبک مقابله اسلامی , دشواری های تنظیم هیجانی , تنظیم هیجانی PKU

Authors

اعظم قهرمانی

دانش آموختھ ی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

محمد حسین فلاح

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • . آرین، خدیجه، (1378). بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و ...
 • . بهرامی احسان، هادی ؛ تاشک، آناهیتا (1383). ابعاد رابطه ...
 • _ عبدی، س؛ بهرامی، ف؛و عابدی، م.(1385). تاثیر تنظیم هیجان ...
 • . عظیمی ح و ضرغامی م. (1379) بررسی مقابله مذهبی ...
 • . کشاورز، امیر ؛ شاه نظری، مهدی؛ کلانتری، مهرداد. (1388). ...
 • _ موتاب م (1390) اثر بخشی سبک مقابله اسلامی بر ...
 • Berking, M, &amp; Znoj, H (2008). Development and validation of ...
 • Brans, K., Koval, P., Verduyn, P., Lim, Y.L., Kuppens, P.(2013). ...
 • Byrnes JP. The development of self-regulated decision making. In: The ...
 • Allen , N.B. (2009) _ Mindfull emotion regulation : an ...
 • Cole PM, Michel MK, ODonnell Teti L _ The development ...
 • Cole PM, Michel MK, O'Donnell Teti L . The development ...
 • Cramer, P 2002. The study of defense mechanisms: Gender implications. ...
 • Elliott R, Watson JC, Goldman RN, Greenberg LS. Learning emotionfocus ...
 • Fransic , L.J.&amp; et al _ (2004) .Religiosity and general ...
 • Grats, K.l &amp; Roemer, L. (2004). Multi dimensonal assessment of ...
 • Grat kL, Roemer L. Multidimensional aSsessment of emotion regulation and ...
 • Graziano PA, Reavis Rd, Keane SP, Calkins _ The role ...
 • Greenberg L . S. (2004). Emotion focused therapy _ clinical ...
 • Gross J(1999). Emotion regulation: past, present, future. Cogn and Emot ...
 • Gross, j j &amp; john.o.p (2003). Individual differences in two ...
 • Gross, J. (2007). Handbook of emotion regulation. The Guilford Press ...
 • Gross, J. J., &amp; John, O. P. (2003). Individual difference ...
 • Gross, J.J 1998. The emerging field of emotion regulation: An ...
 • Gross, J.J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. ...
 • Hamilton NA, Karoly P, Gallagher M, Stevens N, Karlson C, ...
 • Hilt L, Hanson J, Pollak SD. Emotion Dysregulation. In: Encyclopedia ...
 • Kaufman, y.(1 989). Analy tical psychotherapy. In R.j. corsini&amp;D. Wedding(Eds), ...
 • Larsen, R. J., &amp; Prizmic, Z. (2004). Affect regulation. In ...
 • Matsumoto, D, Takeuchi, S, Andayani, S, et al 1998. The ...
 • Mc Laughlin KA, Hatzenbuehler ML, Mennin DS, Nolen-Hoeksema S. _ ...
 • Me _ sman-Moorea TL, Walsh KL, DiLillo D.Emotion dysregulation and ...
 • Mikolajczak1 MI, Petrides KV, Hurry J. Adolescents choosing self-harm as ...
 • Mitmans gruber, H, Beck, T. N. Hofer , S. &amp; ...
 • Niedenthal, P.M, Barsalou, L.W, Wi nkielman, P, et al 2005. ...
 • Vaillant , G., &amp; et all .(2008). The natural history ...
 • Walsh K, DiLillo D, Scalora M. The cumulative impact of ...
 • Webb, T. L., Gallo, I., Schweiger, M., Eleanor, G., Peter ...
 • Wiggle sworth, _ (2004). Spiritual Intelligence &amp; Why it Matters. ...
 • نمایش کامل مراجع