ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از تکنیک TOPSIS

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 384

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AETCONF04_107

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

متاسفانه در بیشتر سدهای احداث شده در کشورمان بصورت جامع به بررسی اثرات زیست محیطی پرداخته نشده است . بهطور کلی تاثیر گذاری محیط بر دریاچه، سد و اثر متقابل این سازه و دریاچه آن را بر محیط می توان در قالب اثرات زیستمحیطی سدها مورد بررسی قرار داد. به دلیل اهمیت آب شرب مصرفی از سد یامچی و نظر به اینکه منبع تامین آب شربشهر اردبیل از این سد می باشد، مطالعه محیط زیست این حوضه قبل از احداث سد و بعد از احداث سد لازم و ضروری به نظرمی رسید که در این مطالعه با استفاده از روش TOPSIS این تغییرات مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا پس از تهیه وتنظیم اطلاعات بر اساس پارامتر های زیست محیطی، تغییرات این پارامترها از طریق روش TOPSIS مورد مقایسه و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در روش TOPSIS پس از انجام محاسبات، طبق رتبه بندی انجام شده مقدار +cli برای قبل از احداث سدبرابر با 0.1655 و برای بعد از احداث سد برابر با 0.8347 به دست آمد. در واقع تغییرات این سد روی محیط زیست مثبتبرآورد گردید، ولی نظر به اینکه هر گونه دستکاری در محیط طبیعی اکوسیستم ها باعث اختلال در کارکرد آن اکوسیستم میشود بنابر این احداث سد فقط در مواردی از جمله تاثیر بر شاخص های اجتماعی و اقتصادی می تواند موثر واقع شود که اینتغییرات در مقایسه با آلودگی ها، تخریب ها، و تغییر کاربری اراضی ناچیز است.

Keywords:

ارزیابی تغییرات محیط زیست , سد , TOPSIS , یامچی

Authors

وحید ولی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

ابراهیم فتایی

دانشیار گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران